Ntaub Ntawv Lus Hmoob

Kaab mob COVID-19 tej ntaub ntawv yog tsim lug ntawm Ramsey County hab zej zog cov koom hum.

Tus xov tooj

Cov chaw kuaj tus kab mob COVID-19

Cov ntaub ntawv qhia qhov tseeb

Daim ntawv dai

Duab vis dis aus

Vev xaib