Translated Materials

Prevent the spread of COVID-19

COVID-19 (coronavirus) information created for Ramsey County and community organizations.

Materiales en Español

COVID-19 (coronavirus) Información creada por el Condado de Ramsey y organizaciones comunitarias.

Ntaub ntawv lus Hmoob

Kaab mob COVID-19 tej ntaub ntawv yog tsim lug ntawm Ramsey County hab zej zog cov koom hum.

Wargelin Af-somali ku qoran

Wararka ku saabsan Covid-19 ee ay sameysay Ramsey County iyo hayadaha bulshada.

Odeeffannoo Afaan Oromoo

Odeeffannoo Dhukkuba koroonaa irratti Waajjirri Ramsey County fi Dhaabbileen Hawaasummaa qopheessan. 

Karen materials

COVID-19 information created by Ramsey County and community organizations.