Ntaub Ntawv Lus Hmoob

Cheem Tus Mob COVID-19 Kom Tsis Txhob Kis Nthuav Dav

Kaab mob COVID-19 tej ntaub ntawv yog tsim lug ntawm Ramsey County hab zej zog cov koom hum.

Tus xov tooj

  • Yog Muaj Kev Raug Saib Tsis Taus Tus Xov Tooj Hu Tau: 1-833-454-0148

Tshuaj txhaj tiv thaiv COVID-19

Cov ntaub ntawv qhia qhov tseeb

Cov chaw kuaj tus kab mob COVID-19

​Vev xaib