Ntaub Ntawv Lus Hmoob

Txhaj koj koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tsis tau them nyiaj.

Txhaj koj koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tsis tau them nyiaj.

  • Tsis tas yuav muaj ntawv tuav pov hawm (insurance). Tsis siv daim ID.
  • Yog koj muaj lus nug, thov hu rau 651-266-1198 thiab xaiv hom lus thaum koj kaw koj cov lus.

Arlington Hills Community Center

1200 Payne Avenue
Saint Paul, MN 55130

Tsis tas teem sij hawm ua ntej.

  • 6 hli ntuj 27, Noon - 3:45 p.m. (Pfizer, txhaj koob thib ob xwb)
  • 7 hli ntuj 11, Noon - 3:45 p.m. (Pfizer, txhaj koob thib ob xwb)

New Brighton Community Center

400 10th Street NW
New Brighton, MN 55112

Tsis tas teem sij hawm ua ntej.

  • 6 hli ntuj 30, 1:30 - 5:15 p.m. (Pfizer, txhaj koob thib ob xwb)
  • 7 hli ntuj 7, 1:30 - 5:15 p.m. (Pfizer, txhaj koob thib ob xwb)

Oxford Community Center

270 Lexington Pkwy N
Saint Paul, MN 55104

Tsis tas teem sij hawm ua ntej.

  • 6 hli ntuj 26, Noon - 3:45 p.m. (Moderna: txhaj koob thib ob xwb)
  • 7 hli ntuj 10, Noon - 2:45 p.m. (Pfizer, koj yuav tsum muaj 12 xyoos los yog tshaj saud) (Moderna - txhaj koob thib ob xwb)

Shuaj txhaj tiv thaiv COVID-19

Sau npe rau ntawm State of Minnesota's Vaccine Connector kom tau txais lus ceeb toom tuaj qhia koj paub thaum muaj tshuaj.

Cov ntaub ntawv qhia qhov tseeb

Duab vis dis aus

Cheem Tus Mob COVID-19 Kom Tsis Txhob Kis Nthuav Dav

Kaab mob COVID-19 tej ntaub ntawv yog tsim lug ntawm Ramsey County hab zej zog cov koom hum.

Cov chaw kuaj tus kab mob COVID-19

Tus xov tooj

​Vev xaib