Ntaub Ntawv Lus Hmoob

Cheem Tus Mob COVID-19 Kom Tsis Txhob Kis Nthuav Dav

Kaab mob COVID-19 tej ntaub ntawv yog tsim lug ntawm Ramsey County hab zej zog cov koom hum.

Shuaj txhaj tiv thaiv COVID-19

Sau npe rau ntawm State of Minnesota's Vaccine Connector kom tau txais lus ceeb toom tuaj qhia koj paub thaum muaj tshuaj.

Lub Minnesota Community Vaccination Program

Tus xov tooj

​Vev xaib