Ntaub Ntawv Lus Hmoob

Puas xav tau kev pab kom tau ib qho tshuaj tiv thaiv COVID-19? Community Connectors pab tau.

Cov txuas lus uas ntseeg siab hauv lub zej zog

Ramsey County tau koom tes nrog cov koom haum hauv zej zog kom lawv los pab qhia sawv daws txog cov xov xwm tseeb ntawm cov tshuaj txhaj tiv thaiv COVID-19. Hu rau tus txuas lus (Connector) hauv koj lub zej zog yog koj muaj lus nug, txhawj xeeb los sis xav tau kev pab kom tau cov tshuaj txhaj tiv thaiv COVID-19. Txoj kev pab no yog pub dawb xwb.

Txhaj koj koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tsis tau them nyiaj.

  • Tsis tas yuav muaj ntawv tuav pov hawm (insurance). Tsis siv daim ID.
  • Yog koj muaj lus nug, thov hu rau 651-266-1198 thiab xaiv hom lus thaum koj kaw koj cov lus.

Arlington Hills Community Center

1200 Payne Avenue
Saint Paul, MN 55130

Tsis tas teem sij hawm ua ntej.

  • 7 hli ntuj 29, 3 - 5:45 p.m. (Pfizer, koj yuav tsum muaj 12 xyoos los yog tshaj saud)
  • 8 hli ntuj 5, 3 - 5:45 p.m. (Pfizer, koj yuav tsum muaj 12 xyoos los yog tshaj saud)

Oxford Community Center

270 Lexington Pkwy N
Saint Paul, MN 55104

Tsis tas teem sij hawm ua ntej.

  • 7 hli ntuj 31, Noon - 2:45 p.m. (Pfizer, koj yuav tsum muaj 12 xyoos los yog tshaj saud) (Moderna - txhaj koob thib ob xwb)

Harding High School

1540 6th Street East
Saint Paul, MN 55106

Tsis tas teem sij hawm ua ntej.

  • 7 hli ntuj 27, 1 - 5:45 p.m. (Pfizer, koj yuav tsum muaj 12 xyoos los yog tshaj saud)
  • 8 hli ntuj 3, 3 - 5:45 p.m. (Pfizer, koj yuav tsum muaj 12 xyoos los yog tshaj saud)

Washington Tech Magnet School

1495 Rice Street
Saint Paul, MN 55117

Tsis tas teem sij hawm ua ntej.

  • 7 hli ntuj 28, 1 - 5:45 p.m. (Pfizer, koj yuav tsum muaj 12 xyoos los yog tshaj saud)
  • 8 hli ntuj 4, 3 - 5:45 p.m. (Pfizer, koj yuav tsum muaj 12 xyoos los yog tshaj saud)

Cov chaw kuaj tus kab mob COVID-19

Tus xov tooj

Cov ntaub ntawv qhia qhov tseeb

​Vev xaib