Ntaub Ntawv Lus Hmoob

Txhaj koj koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tsis tau them nyiaj.

Mus txhaj qhov tshuaj tsis tau them nyiaj COVID-19 thiab tau ib daim npav khoom plig los ntawm Ramsey County, thaum tseem muaj cov khoom pub rau sawv daws.

Tsis hais koj yuav nyob qhov twg – koj muaj feem thiab nqua hu kom koj mus txhaj koob tshuaj thiab txais tau ib daim npav khoom plig.

 • Muab txog $100 ua daim npav khoom plig rau ob koob ntawm cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob Pfizer los yog Moderna ($50 tauj ib koob; cov koob tshuaj yog txhaj sib nrug 3-4 lub lim piam).
 • Tau koj daim npav khoom plig tam sid tom qab txhaj tshuaj – tsis tas yuav ua ntaub ntawv dab tsi.
 • Cov npav khoom plig no tsuas muaj rau cov koob tshuaj uas txhaj tom qab lub 9 Hlis (September) tim 27 nyob ntawm Saint Paul – Ramsey County Public Health cov chaw kuaj mob (clinics) xwb, thaum tseem muaj cov npav Visa gift cards.
 • Cov npav khoom plig tsis muaj pub rau sawv daws thaum mus txhaj cov koob txhaj ntxiv (booster shots).

Cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog txhaj dawb xwb, tsis tas yuav muaj ntawv tuav pov hwm kho mob (medical insurance) los yog daim npav ID.

Yog xav paub txog Ramsey County cov chaw txhaj tshuaj, saib cov sij hawm teev hauv qab no los yog hu 651-266-1198.

Txhaj koj koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tsis tau them nyiaj.

 • Tsis tas yuav muaj ntawv tuav pov hawm (insurance). Tsis siv daim ID.
 • Yog koj muaj lus nug, thov hu rau 651-266-1198 thiab xaiv hom lus thaum koj kaw koj cov lus.
 • Tam sim no muaj cov koob tshuaj txhaj ntxiv tiv thaiv tus kab mob COVID-19, rau muaj feem tau txais uas twb tau txhaj ob koob tib si ntawm hom tshuaj Pfizer tsawg kawg rau lub hlis dhau los lawm.

Arlington Hills Community Center

1200 Payne Avenue
Saint Paul, MN 55130

Tsis tas teem sij hawm ua ntej.

 • 10 hli ntuj 21, 3 - 5:45 p.m. (Pfizer – thawj koob, koob thib ob los yog koob txhaj ntxiv)
 • 11 hli ntuj 4, 3 - 5:45 p.m. (Pfizer – thawj koob, koob thib ob los yog koob txhaj ntxiv)

Oxford Community Center

270 Lexington Pkwy N
Saint Paul, MN 55104

Tsis tas teem sij hawm ua ntej.

 • 10 hli ntuj 23, Noon - 2:45 p.m. (Pfizer – thawj koob, koob thib ob los yog koob txhaj ntxiv) (Moderna - txhaj koob thib ob xwb)
 • 10 hli ntuj 30, Noon - 2:45 p.m. (Pfizer – thawj koob, koob thib ob los yog koob txhaj ntxiv) (Moderna - txhaj koob thib ob xwb)
 • 11 hli ntuj 6, Noon - 2:45 p.m. (Pfizer – thawj koob, koob thib ob los yog koob txhaj ntxiv) (Moderna - txhaj koob thib ob xwb)

Cov chaw kuaj tus kab mob COVID-19

Beginning of tab section with 4 tabs. Left and right arrow keys will navigate between tab navigation links.

Saint Paul and MSP Airport

Roy Wilkins Auditorium

175 W Kellogg Blvd
Saint Paul, MN 55102

 • Kev kuaj qaub ncaug pub dawb.
 • Hnub vas cas txog vas phab hav: 11 teev sawv ntxov txog 6 teev tsaus ntuj.
 • Hnub vas as thiv: 11 teev sawv ntxov txog 4 teev tsaus ntuj.
 • Teem ib lub sjj hawm ua ntej los yog cia li mus xwb.

MSP Airport: Terminal 1 (Lindbergh)

4300 Glumack Dr. 
Saint Paul, MN 55111

Mus raws cov paib qhia kev mus rau ntawm qhov chaw kuaj kab mob nyob Theem 2 ntawm qhov chaw nres tsheb xim xiav.
Muaj chaw nres tsheb dawb.
Mus rau ntawm tus ntaiv fais fab (elevator lobby) ces mus raws cov paib qhia kev mus rau ntawm qhov chaw kuaj mob.

Nrhiav tas nrho cov chaw kuaj kab mob hauv lub zej zos 

Minneapolis

Minneapolis Convention Center

1301 Second Avenue South
Minneapolis, MN 55404

Nrhiav tas nrho cov chaw kuaj kab mob hauv lub zej zos

Bloomington

Former DMV

9930 Logan Avenue South
Bloomington, MN 55431

Nrhiav tas nrho cov chaw kuaj kab mob hauv lub zej zos

Lino Lakes

Former YMCA

7690 Village Dr.
Lino Lakes, MN 55014

Nrhiav tas nrho cov chaw kuaj kab mob hauv lub zej zos

Back to tab navigation. End of tab content.

Cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg pub dawb rau cov me nyuam kawm ntawv thiab tsev neeg

Cov koob txhaj ntxiv (booster shots)

Daim Npav Txhaj Tshuaj

Tus xov tooj, Vev xaib

Ntaub ntawv lus Hmoob