Odeeffannoo Afaan Oromoo

Ittisi Daddarbina COVID-19

Odeeffannoo Dhukkuba koroonaa irratti Waajjirri Ramsey County fi Dhaabbileen Hawaasummaa qopheessan. 

Sarara Kallattii

Talaallii COVID-19

Maxxansa

Iddo Qoranno COVID-19 itti kennamu

Toora (Weebsaayitii) Odeeffannoo