Odeeffannoo Afaan Oromoo

Talaallii COVID-19 kee kan tolaa fudhadhu.

Ulfaa fi talaallii Covid-19

Dhiheessi dhumataa waan jiruuf talaallii bilisaa fi kaardii kennaa Ramzii kaawuntii irraa argadhu.

Bakka feete jiraattuus talaalamtee kaardicha argachuu dandeessa.

 • Akkuma talaalamteen kaardii kennaa sana fudhadhu. guchni guutamu tokkolleen hin jiru.
 • Kaardiin kennaa kun namoota Fuulbana 27 booda talaallii kilika Biiroon fayyaa Simpool Ramsii kaawuntiin qophessetti fudhatan qofaaf kennama.
 • Kaardiin kennaa talaallii madinummaa ol guddifachuu sanaaf hin kennamu.
 • Ati talaallii fudhachuun sagantaa Minisootaan badhaasa talaalliif qopheesse irraa abbaa carraa tahuu dandeessa. Hubannoo dabalataaf

Talaalliin COVID-19 bilisaan kennama. inshuraansii fi xalayaa eenyummaa qabaachuuniis hin barbaachisu.

Odeeffannoo Kilinika Ramsii kaawuntiin gaggeeffamuuf sagantaa gadii kana ilaali, lakkoofsa 651-266-1198.

Talaallii COVID-19 kee kan tolaa fudhadhu.

 • Talaalliin covid-19 namoota umriin isaanii 5 fi sanaa ol tahe kamiifuu ni jira.
 • Inshuraansiin hin barbaachisu. Waraqaa eenyummaa qabaachuun dirqamaa miti.
 • Talaallii argachuuf lakkoofsa 651-266-1198 bilbiluun yeroo sagalee waraabbiin sitti dhagahametti afaan barbaadde filadhu.
 • Talaalliin madinummaa ol guddifachuuf waraanamu namoota hayyamamaa tahuuf kan ji’a jaha dura talaallii Pfizer yokiin Moderna  marsaa lachuu  waraannatanii jiranii fi Talaallii Johnson and Johnson yoo xiqqaate ji’a lama dura fudhataniifi. Hubannoo dabalataaf
 • Talaallii kee kan jalqabaa iddoo biraatti waraannattullee marsaa lammaffaa yokiin talaallii madinummaa ol guddisuuf fudhatamu Ramsii Kaawuntii biratti fudhachuu dandeessu.

Arlington Hills Community Center

1200 Payne Avenue
Saint Paul, MN 55130

Beellama qabadhu. Yoo beellama qabachuuf gargaarsa barbaadda tahe 651-266-1198 irratti bilbili.

 • Muddee 9 (3WB - 6WB)
  Pfizer 5+ marsaa lammaffaa waraannachuu yokiin madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu / Moderna 18+ madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu.
  Muddee 9 
   
 • Muddee 16 (3WB - 6WB)
  Pfizer / Moderna 18+ madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu.
  Muddee 16 Guutuu: Maaloo irra deebii beellamni banaa tahuu isaa mirkaneessi.

Oxford Community Center

270 Lexington Pkwy N
Saint Paul, MN 55104

Beellama qabadhu. Yoo beellama qabachuuf gargaarsa barbaadda tahe 651-266-1198 irratti bilbili.

 • Muddee 11 (3WB - 6WB)
  Pfizer 5+ marsaa lammaffaa waraannachuu yokiin madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu / Moderna 18+ madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu.
  Muddee 11 Guutuu: Maaloo irra deebii beellamni banaa tahuu isaa mirkaneessi.

New Brighton Community Center

400 10th Street NW
New Brighton, MN 55112

Beellama qabadhu. Yoo beellama qabachuuf gargaarsa barbaadda tahe 651-266-1198 irratti bilbili.

 • Muddee 8 (3WB - 6WB)
  Pfizer 5+ marsaa lammaffaa waraannachuu yokiin madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu / Moderna 18+ madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu.
  Muddee 8 
   
 • Muddee 15 (3WB - 6WB)
  Pfizer 5+ marsaa lammaffaa waraannachuu yokiin madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu / Moderna 18+ madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu.
  Muddee 15 
Scroll table right to see more

Gosa qorannoo

Hancufa PCR Qorannoo qaama alagaa hatattamaa

 

Scroll table right to see more

Iddo Qoranno COVID-19 itti kennamu

The state of Minnesota offers free COVID-19 testing sites for all Minnesotans. 

Location Details

Bloomington

Former DMV
9930 Logan Ave. South

 • Qorannoo hancufaa. Qonannoo hatattamaa.
 • CufameMuddee 24, 25, 31.
 • CufameAmajjii 1.
 • Wixataa- Jimaataa: WD sa’aa 11- WB sa’aatii 6tti 
 • Beellama qabadhu yokiin Kallattiin dhufuun.

Brooklyn Park

Starlite Center
8085 Brooklyn Blvd.

 • Qorannoo hancufaa. Qonannoo hatattamaa.
 • CufameMuddee 24, 25, 31.
 • CufameAmajjii 1.
 • Wixataa- Jimaataa sa’aa 11 WD - 7 WB
 • Sanbataa-Dilbataa Sa’aatii 11 WD - 4 WB
 • Beellama qabadhu yokiin Kallattiin dhufuun.

Inver Grove Heights

Inver Grove Heights Armory
8076 Babcock Trail

 • Qonannoo hatattamaa.
 • CufameMuddee 24, 25, 31.
 • CufameAmajjii 1.
 • Wixataa- Jimaataa sa’aa 11 WD - 6 WB
 • Beellama qabadhu yokiin Kallattiin dhufuun.

Lino Lakes

Former YMCA
7690 Village Drive

 • Qorannoo hancufaa. Qonannoo hatattamaa.
 • CufameMuddee 24, 25, 31.
 • CufameAmajjii 1.
 • Wixataa- Jimaataa: WD sa’aa 11- WB sa’aatii 6tti
 • Beellama qabadhu yokiin Kallattiin dhufuun.

Minneapolis

Minneapolis Convention Center
1301 Second Ave. South

 • Qorannoo hancufaa. Qonannoo hatattamaa.
 • Cufame: Muddee 1-3, 24, 25, 31.
 • CufameAmajjii 1.
 • Wixataa- Jimaataa: WD sa’aa 11- WB sa’aatii 6tti
 • Beellama qabadhu yokiin Kallattiin dhufuun.

MSP Airport

Terminal 1 (Lindbergh)
4300 Glumack Drive

 • Qorannoo hancufaa.
 • CufameMuddee 24, 25, 31.
 • CufameAmajjii 1.
 • Guyyaa hunda: WD sa’aatii 7- WB sa’aatii 7tti banaadha.
 • Beellama qabadhu yokiin Kallattiin dhufuun.

Mallattoo iddoo qorannaa sana geessan kan gulantaa 2ffaa bakka Dhaabaa konkolaataa (Blue parking Ramp) gubbaa jiran hordofi.
Bakki dhaabaa konkolaataa kan bilisaa jira.
Gara illiveetaraatti deemuun mallattoo bakka kilinikaa sana nama geessan hordofi.​

Saint Paul

Roy Wilkins Auditorium
175 W Kellogg Blvd.

 • Qorannoo hancufaa. Qonannoo hatattamaa.
 • CufameMuddee 1-6, 24, 25, 31.
 • CufameAmajjii 1.
 • Wixataa- Kamisaa: WD sa’aa 11- WB sa’aatii 6tti.
 • Sanbata: WD sa’aa 11-WB sa’aatii 4tti.
 • Beellama qabadhu yokiin Kallattiin dhufuun.

Stillwater

Stillwater Armory
350 Maryknoll Drive North

 • Qonannoo hatattamaa.
 • Cufame: Muddee 24, 25, 31.
 • CufameAmajjii 1.
 • Roobii-Jimaataa sa’aatii 11 WD - 6 WB
 • Sanbata sa’aatii 11 WD - 4 WB
 • Beellama qabadhu yokiin Kallattiin dhufuun.

Iddoolee hawaasaaf qorannaan itti godhamu barbaadi.

 

Haguuggii fuulaa bilisaa barattootaa fi maatiif

Madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu

Kaardii talaallii

Sarara Kallattii, Toora (Weebsaayitii) Odeeffannoo