Odeeffannoo Afaan Oromoo

Talaallii COVID-19 argachuuf gargaarsa barbaaddu? Kornyoon Hawaasaa gargaaruu ni danda'u.

Namoota amanamoo hawaasa (ummata) qunnamsiisan

Ramsii kaawuntiin dhaabbilee hawaasaa amanamoo tahan wajjiin qindoomina uumuun jiraattonni odeeffannoo COVID-19 kan dhugaa tahe akka argatan gochaa jira. Gaafii yoo qabaatte, yaada akkasumaas gargaarsa barbaadda yoo tahe namoota ummata qunnamsiisan kan hawaasa keetii qunnami. Tajaajilli kun bilisa.

Talaallii COVID-19 kee kan tolaa fudhadhu.

 • Inshuraansiin hin barbaachisu. Waraqaa eenyummaa qabaachuun dirqamaa miti.
 • Talaallii argachuuf lakkoofsa 651-266-1198 bilbiluun yeroo sagalee waraabbiin sitti dhagahametti afaan barbaadde filadhu.

Minnesota Dawah Institute

478 University Avenue West
Saint Paul, MN 55103

Beellama qabachuun hin barbaachisu.

 • Hagayya 6, 12:30 - 3:30WB.
 • Pfizer - umriin kee waggaa 12 fi sanaa ol tahuu qaba.

Darul Uloom Islamic Center

977 5th Street East
Saint Paul, MN 55106

Beellama qabachuun hin barbaachisu.

 • Hagayya 7, 12:30 - 2:30WB.
 • Pfizer - umriin kee waggaa 12 fi sanaa ol tahuu qaba.

Arlington Hills Community Center

1200 Payne Avenue
Saint Paul, MN 55130

Beellama qabachuun hin barbaachisu.

 • Hagayya 5, 3 - 5:45WB (Pfizer - umriin kee waggaa 12 fi sanaa ol tahuu qaba)
 • Hagayya 12, 3 - 5:45WB (Pfizer - talaallii marsaa lammaffaa qofaaf)
 • Hagayya 19, 3 - 5:45WB (Pfizer - talaallii marsaa lammaffaa qofaaf)

Oxford Community Center

270 Lexington Pkwy N
Saint Paul, MN 55104

Beellama qabachuun hin barbaachisu.

 • Hagayya 7, 12WB - 2:45WB (Pfizer - umriin kee waggaa 12 fi sanaa ol tahuu qaba) (Moderna - talaallii marsaa lammaffaa qofaaf)
 • Hagayya 14, 12WB - 2:45WB (Pfizer, Moderna - talaallii marsaa lammaffaa qofaaf)
 • Hagayya 21, 12WB - 2:45WB (Pfizer, Moderna - talaallii marsaa lammaffaa qofaaf)

Harding High School

1540 6th Street East
Saint Paul, MN 55106

Beellama qabachuun hin barbaachisu.

 • Hagayya 3, 3 - 5:45WB (Pfizer - umriin kee waggaa 12 fi sanaa ol tahuu qaba)
 • Hagayya 10, 3 - 5:45WB (Pfizer - umriin kee waggaa 12 fi sanaa ol tahuu qaba)
 • Hagayya 17, 3 - 5:45WB (Pfizer - umriin kee waggaa 12 fi sanaa ol tahuu qaba)
 • Hagayya 24, 3 - 5:45WB (Pfizer - umriin kee waggaa 12 fi sanaa ol tahuu qaba)

Washington Tech Magnet School

1495 Rice Street
Saint Paul, MN 55117

Beellama qabachuun hin barbaachisu.

 • Hagayya 4, 3 - 5:45WB (Pfizer - umriin kee waggaa 12 fi sanaa ol tahuu qaba)
 • Hagayya 11, 3 - 5:45WB (Pfizer - umriin kee waggaa 12 fi sanaa ol tahuu qaba)
 • Hagayya 18, 3 - 5:45WB (Pfizer - umriin kee waggaa 12 fi sanaa ol tahuu qaba)
 • Hagayya 25, 3 - 5:45WB (Pfizer - umriin kee waggaa 12 fi sanaa ol tahuu qaba)

Iddo Qoranno COVID-19 itti kennamu

Sarara Kallattii

Toora (Weebsaayitii) Odeeffannoo