Odeeffannoo Afaan Oromoo

Ittisi Daddarbina COVID-19

Odeeffannoo Dhukkuba koroonaa irratti Waajjirri Ramsey County fi Dhaabbileen Hawaasummaa qopheessan.

Talaallii COVID-19

Carraa jiru baruuf wal qunnamsiiftota Mnisootaa keessatti talaallii kanaaf hundaa'an biratti galmaawi: mn.gov/vaccineconnector

Sagantaa talaallii hawaasa Minnisootta

Sarara Kallattii

Toora (Weebsaayitii) Odeeffannoo