Hojiilee fi carraawwan tola oolaa

Contact us

Tajaajila hawwaasaa keessa hojii barbaadaa!

Carraawwan Hojii

Iddoo banaa hojii ogummaa kan yeroo guutuu, yeroo muraasaa, kontiraataa heddu qabna. Kaffaltii garrii kan laannu yoo ta’u namoota galmaa’an hunda ni simanna (galmaa’udhaaf dirqama nama bulchiinsicha keessa jiraatu ta’uun dirqama miti).

Carraawwan amma banaa ta’an, waa’ee iddoo hojii banaa kana fi fayidaalee jiran caalmatti baruuf, yookin ergaan carraa hojii email dhaan akka isin qaqqabuuf galmaa’uuf marsariitii keenya ilaalaa.

Carraawwan Hojii

Nama fedhiidhaan hojjatu

Fedhiidhan Bulchiinsa Raamsee waliin hojjachuudhaan ogummaa keessan guddisaa, waa’ee carraawwan hojii caalmatti baraa, hiriyoota fi teessoowwan haaraa waliin wal baraa. Hojjattoonni keenya kan fedhii isaanitiin hojjatan waggaatti sa’aatii kumaatamaan lakkaa’amu hawaasa keenya gargaarudhaan dabarsu. Laayibrariiwwan keenya keessatti meeshaalee sirreessuu irraa kaasee hanga ejansiiwwan nageenya uummata keenyaatti nama gargaarutti carraawwan heddutu jira.

Nama fedhiidhaan hojjatu