Paarkiwwanii fi Bashannana

Contact us

Paarkiinii fi sirni bashannana Bulchiinsa Raamsee kan heektaara 7,900 uwwisu yommuu ta’u jiraattonnii fi daawwattoonni aarkicha keessa akka bashannanii fi itti toluuf carraawwan bashannansiisoo heddu ni dhiyeessa.

Wiirtuu Miidhagina Uumamaa Tamarack

Paarkiwwan, daandiwwan paarkii keessaa fi qabeenyawwan uumamaa

Dirree fi dahoowwan ispoortii gosa garaa garaa

Bakka Paarkii Bishaanii Itti Taphatan

Golfii