Qabeenyota Eegumsaa fi Balaawwanii

Yoo waa'ee nageenyummaa keessanii yookan nama beektan tokkoo yaaddoftan, 911 irratti bilbilaa.

Tajaajiloota Eegumsa Ga'eessaa

844-880-1574

Tajaajiloota Eegumsa Daa'imaa

651-266-4500

Rakkoo Fayyaa Sammuu Ga’eessotaa

651-266-7900

Tajaajiloota Fayyaa Sammuu Daa'immanii

651-266-7878

Sarara bilbilaa COVID-19

Gaaffilee waa'ee talaallii COVID-19 Kaawuntii Raamsey keessatiif.

651-266-1198