Tilmaama Qabeenya fi Gibiraa

Contact us

Biiroon Qorannaa gaggeessu Qabeenyawwan Bulchiinsa Raamsee keessa jiran hunda gibiraaf jecha maddaallii isaa fi garee isaa ni madaala akkasumas ni murteessa. Madaaltonni bulchiinsichaa marsaa waggaa shaniitiin, qabeenyawwan mana jireenyaa, appaartimentii, idustirii fi daldalaa 32,000 waggaa waggaadhaan waliin gahuun qabeenya Bulchiinsa Raamsee keessatti argamu hunda bakkatti argamuun to’annoo godhu/ilaalu.

Beeksisa Gibiraa fi Gatii

Waggaa waggaadhaan ji’a Ebla keessa Tajaajilli Gibira Bulchiinsa Raamsee ergaa qabiyyee kanaa gaditti ibsame of keessaa qabu abbotii qabeenyatiif ni erga:

  • Isteetimentii gibira qabeenyaa kan bara kanaa (teessoo seera qabeessa – bulchiinsa/naannoo, magaala, aanaa mana baruumsaa, fi kkf kan hamate).
  • Qajeelfamaa fi haftee kaffaltii gibiraa jalqabaa fi lammaffaa kan bara kanaa.
  • Nagahee Tilmaama qabeenyaa kan bara itti aanuu (odeeffannoo gatii qoratamee adda bahee mariyachuuf yookin oliyannoodhaaf gargaaru dabalatee).

Sadaasa yeroo hundumaa, nagaheen gatii gibiraa dhiyaate abbootii qabeenyaa Bulchiinsa Raasmee keessa jiran hundaaf ni ergama. Isteetimentiin kan of keessatti hammatu tilmaama gibira qabeenyaa kan bara dhufuu – gibira bulchiinsi, magaallli, aanan mana baruumsaa fi qaamoleen seera qabeessa ta’an kan biroo akka kaffalamu murteessan dabalatee.

Gibira qabeenya deebi'anii kaffalaman

Abbootiin qabeenyaa karaa Naannoo Minesotaa kaffaltii gibira qabeenyaa argachuudhaaf si’a tokko yookin isaa ol ulaagaa guutuu malu. Caalmatti baruudhaaf revenue.state.mn.us ilaalaa.