National Day of Racial Healing Community Session

Virtual option
Date: January 17, 2023
Time:
6 p.m.
Location: Online meeting Register for the Zoom meeting
Ages: All

Registration required

Beginning of tab section with 2 tabs. Left and right arrow keys will navigate between tab navigation links.

Full Description

Local governments in the Twin Cities are partnering to bring a community event to recognize the National Day of Racial Healing. Racism impacts all of us and we believe we need to create more safe spaces for our collective healing.

This year’s event will feature Dr. Eddie Moore Jr., Founder and Director of the White Privilege Institute and the White Privilege Conference. Dr. Moore will share insights on how we feel, deal, and heal from the three evils of society (racism, poverty, and war) Dr. Martin Luther King shared in speech on August 31, 1967. We will provide one lucky attendee with a paid admission to the 2023 White Privilege Conference that will be held in Mesa, AZ April 12-15, 2023.

This session will be held virtually, and is free to the community. Interpretation and translation available.

About National Day of Racial Healing

The National Day of Racial Healing centers around experiences rooted in truth-telling, offering people, organizations and communities a day set aside for racial healing, bringing people together to take collective action for a more just and equitable world. It was started by the Kellogg Foundation in 2017 to bring the community together for conversations about how we heal from the effects of racism. This day is observed every year on the Tuesday after Martin Luther King Jr. Day.

Día Nacional de la Sanación Racial (seminario web)

Regístrese aquí

Orador principal: Dr. Eddie Moore Jr.

El Dr. Eddie Moore Jr. es reconocido como uno de los más importantes oradores y educadores del país. Se le conoce principalmente por crear y dirigir The Privilege Institute (fundado en 2015), la White Privilege Conference (fundada en 1999) y America & Moore, LLC (fundada en 1996). #DrDiversity se graduó con un doctorado en Liderazgo Educativo de la Universidad de Iowa (#GoHawks).

#4MooreInfo:  https://www.eddiemoorejr.com.

Hablaremos sobre el trabajo de equidad racial que se lleva a cabo en nuestros gobiernos locales y compartiremos recursos para la sanación racial. Habrá tiempo para preguntas y respuestas así como mediaciones guiadas.

Esta sesión se realizará de manera virtual y es gratuita para la comunidad. Se contará con servicios de interpretación y traducción.

LUB TEB CHAWS HNUB RAU KEV KHO MOB NTAWM KEV XAIV HAIV NEEG

Tus neeg hais lus yog Dr. Eddie Moore Jr.

Dr. Eddie Moore Jr. yog ib tug neeg uas muaj meej mom heev ua ib tug kws hais lus thiab qhia ntaub ntawv. Nws txoj dej num muaj suab npe tshaj plaws yog thaum tsim lub koom haum The Privelege Institute (txhim tsa thaum 2015), lub rooj sab laj White Privilege Conference (txhim tsa thaum 1999) thiab lub koom haum America & Moore, LLC (txhim tsa thaum 1996). #DrDiversity tau txais nws daim ntawv kawm ntaub ntawv qib siab PhD los ntawm Lub Tsev Kawm Ntawv University of Iowa (#GoHawks) rau hauv Kev Ua Thawj Tswj Hwm Qhia Ntaub Ntawv.

#4MooreInfo: https://www.eddiemoorejr.com.

Cuv npe no

Lub rooj sab laj no yuav muab tshaj tawm dhau lub koos pis tawj, thiab kuj pub dawb rau zej zog, thiab muaj kws txhais lus uas yuav pab txhais thiab.

MAALINTA QARAN EE BOGSIINTA QOOMIYADAHA

Waxaa ka hadli doona Dr. Eddie Moore Jr.

Dr. Eddie Moore Jr. waxaa uu kamid yahay dadka ugu waawayn ee hadla iyo aqoonyahanada. Waxaa lagu yaqaan abuurida iyo hogaaminta Hay'ada Xuquuqda (est. 2015), Shirkada Sadbursiga Cadaanka (est. 1999) iyo America & Moore, LLC (est. 1996). #DrDiversity waxa uu ka qaatay PhD Jaamacada Iowa (#GoHawks) oo waxa uu Bartay Hogaaminta.

#4MooreInfo:  https://www.eddiemoorejr.com

Halkan iska diiwaan geli

Madashan waxaa lagu qaban doonaa maqal iyo muuqaal, oo waxa ay bilaash u tahay bulshada, Turjubaan iyo turjubid ayaa laga heleyaa.

 

Contact Information

Prince Corbett, Racial and Health Equity Administrator

Back to tab navigation. End of tab content.