Ramsey County Cov Ntaub Ntawv Ua Lus Hmoob

Zoo siab txais tos koj tuaj rau ntawm Ramsey County qhov chaw muaj ntaub ntawv uas lus Hmoob.

Cov phab ntawv hauv qab no tau muab txhais kom zoo siv ua lus Hmoob, tab sis kuj yuav muaj qhov txuas mus rau lwm phab ntawv uas muaj cov ntaub ntawv qhia meej ntxiv hais txog cov kev pab cuam ua lus Askiv. Google Translate los yog Bing Translator kuj cia li muab siv los txhais phab ntawv twg los tau.

Peb yeej ua hauj lwm tsis tu ncua los txhais kom tau ntau yam ntxiv ua lus Hmoob rau sawv daws tau siv.

Cheeb Tsam Ramsey kuj muaj kev pab cuam uas txhais tau 170 hom lus hauv xovtooj thiab. Yog xav tau qhov kev pab cuam nov hu rau 651-266-8500 – tus tibneeg teb xovtooj mamli nrog koj tham seb yuav muab koj txuas mus rau pab tibneeg twg ntawm ib cheeb tsam uas thiajli yuav tau ib tug neeg pem lus pab koj.

COVID-19

Ntaub ntawv qhia paub txog COVID-19

Cov kev pab thiab cov kev pab cuam

Cov Chaw Muaj Kev Pab

Ramsey County Cov Chaw Muaj Kev Pab mus cuag cov pej xeem yam muaj ntau hom kev pab nyob hauv lub zej zog nrog rau tuaj pab tim ntsej muag, teem sij hawm hauv computer thiab xa ntawv tuaj rau cov npauv muaj kev tiv thaiv zoo.

Cov chaw thiab cov sij hawm ua hauj lwm