Odeeffannoo Kaawuntii Raamsey afaan Oromoo

Baga gara marsariitii odeeffannoo Ramsii Kaawuntii kan afaan Oromootti nagaan dhuftan. Odeeffannoo Ramsii Kaawuntii afaan Oromootiin.

Akka qaama walqixxummaa sanyii tarkaanfachiisuuf murannoo qabuu tokkotti jiraattota sanyii fi gosa adda addaa qaban caalaatti tajaajiluuf jecha odeeffannoo dabalataa afaanota hedduudhaan kennuudhaaf hojjechaa jirra.

Jiraattonni hundi sagantaalee fi tajaajiloota

kaawuntii irratti odeeffannoo sirrii akka argatan gochuu danda'uun barbaachisaadha

Fuulonni armaan gaditti hidhaman sirrii ta’uu

mikaneessuuf kallattiin namoota afaan hiikaniin kan hiikamanidha.

Fuulonni kun odeeffannoo sagantaa bal’aa Afaan IOromootiin walqabsiisuu danda’a. fuulota kana afaanota addaa addaatiin argachuuf hiikkoo afaanii kan guugilii yokiin Hiikkoo afaanii Bing jedhu fayyadamuuf yaadi.

Ramsii kaawuntiin tajaajila hiikkaa afaanii bilbilaan afaanota 170 tahaniif ni kenna.

Tajaajilli kun kan argamu lakkoofsa bilbilaa 651-266-8500 irratti bilbiluun yoo tahu keessummeessitoonni sii fi hojjattoota kaawuntii keessa iddoo hunda jiranii fi namoota afaan siif hiikan wal qunnamsiisuuf hojjatu.

COVID-19

Odeeffannoo Covid-19

Tajaajilootaa fi sagantaalee

Wirtuuwwan(giddugala) Tajaajilaa

Wiirtuwwan Tajaajilaa kan Ramsii kaawuntii jirattootaa fi tajaajilawwan gara garaa kan wal qunnamsiisu yoo tahu isaan keessaa gargaarsa beellamaan maletti Qaamaan demuun argatan , beelama qabachuun iddoolee buufata(mana) kompitaraattii aragatanii fi sanduuqaawwan dokumantii eeggamaa keessa kaayan faa kan of keessaa qabuudha.

 

Ramsii kaawuntii keessatti Namoonni tajaajila walqunnamsiisuu hojjatan tajaajiloota adda addaa kaawuntii keessa jiranii fi si wal qunnamsiisuu danda’u.

Bakkeewwanii fi sa'aatiwwan