Wal Qunnamsiiftota Hawaasaa Amanamoo

Contact us
Wal qunnamsiiftota hawaasaa amanamoo

Wal Qunnamsiiftonni Hawaasaa Amanamoon (Trusted Community Connectors) miseensonni hawaasaa odeeffannoo talaallii COVID-19 kan dhugaa tahe akka argataniif gargaara. Gaaffii talaallii ijoollee waggaa 5 fi sanii olii irrattiti qabdan isiniif deebisuu danda’u. Walqunnamsiiftonni kunneen beellama talaallii isiniif qabuuf yokiin kilinika qaamaan deemuun talaallii argattan isiniif barbaaduun isin gargaaru.

Wal Qunnamsiiftota Hawaasaa Amanamoo qunnami

Yoo gaafiis tahee yaaddoo talaallii irratti qabaatte yokiin yoo talaallii fudhachuu barbaadde walqunnamsiiftota sana qunnami. Wal Qunnamsiiftota Hawaasaa Amanamoo kan qunnamuuf yokiin talaallii argachuuf kafaltiin kafalamu hin jiru.