Qorachiifamuu

Scroll table right to see more

Gosa qorannoo

Hancufa PCR Qorannoo qaama alagaa hatattamaa

Yaalaaf qoratamuu (Test to Treat)

Jiddugalli qorannoo hawaasaa muraasni amma iddoo qorannaa irraa gara iddoo qorachaa yaaluutti ceehuun kiniinota yaalaa covid-19’f oolan dhukkubsataaf dhiheessaa jiru. Kanaaf qorannaa covid-19 godhachuun yoo poozotivii taate dhiheessitoonni achumatti si qunnamu. Yoo yaalamuuf ulaagaa kan guuttu tahe yeruma sanitti qorichi kiniinaa siif ajajama. Iddoo sitti dhihaatu baruuf toora Test to Treat locator ilaali.

Scroll table right to see more

Iddo Qoranno COVID-19 itti kennamu

Naannoon Minisootaa iddoolee qorannoo covid-19 namoota minisootaa tahan hundaaf tolaan dhiheessa.

Location Details

Saint Paul - Midway
1400 University Ave. W

Saint Paul - WellShare Community Health Works

La Puerta Abierta
690 Livingston Ave.

  • Qorannoo hancufaa.
  • Wixata: 2 - 5 WB.
  • Beellama qabadhu.
  • Filaayerii bilbila afaan Ispaanish, somaalee fi Oromoo waliin qabu jira.

Brooklyn Park

Starlite Center
8085 Brooklyn Blvd.

MSP Airport

Terminal 1 (Lindbergh)
4300 Glumack Drive

​Mallattoo iddoo qorannaa sana geessan kan gulantaa 2ffaa bakka Dhaabaa konkolaataa (Blue parking Ramp) gubbaa jiran hordofi.
Bakki dhaabaa konkolaataa kan bilisaa jira.
Gara illiveetaraatti deemuun mallattoo bakka kilinikaa sana nama geessan hordofi.​

Iddoolee hawaasaaf qorannaan itti godhamu barbaadi.

 

Bu’aan qorannoo poozativii- Ergaa barreeffamaa Biiroo Fayyaa Minisootaa irraa

Qorannoo Hancufaa manatti

Qorannoo Covid-19 kan bilisaa manatti