Qorachiifamuu

Qoratamuun karaa tamsa’ina covid-19 ittiin ittisaniidha. Yoo mallattoo qabaatte dafii qoratami. Yoo covid-19’f saaxilamtee turtee fi garuu mallatoo hin qabaanne qoratamuun dura yoo xiqqaate guyyaa itti saaxilamte sana irraa kaasee guyyoota 5 guutuu turi.

To be confident you do not have COVID-19, the CDC and FDA currently recommend two negative antigen tests for people with symptoms or three antigen tests for those without symptoms, performed 48 hours apart. A single PCR test can also be used to confirm an antigen test result. Visit COVID-19 Testing: What You Need to Know for the CDC and FDA antigen testing recommendations.

COVID-19 ofiin qoratamuu / Meeshaa ittiin of qoratan kan bilisaa

Jiraattonni Minisootaa filannoo covid-19 ittiin qorataman hedduu qabu. Filannoon tokko ifiin if qorachuu kan bakka kamittuu godhamuu danda’uudha. Irra caalatti bu’aan qorannoo daqiiqaa 15 keessatti qophii taha.

Yaalii covid-19 kafaltiin maletti

Ati jiraataa Minisootaa yoo taatee fi dhibee covid-19 qoratamtee poozitivii yoo taate akkasuma mallattoon guyyoota 5 darban keessatti kan sirratti mullate yoo tahe tajaajila wallaansaa manatti kafalttiin maletti Biiroo fayyaa Minisootaa fi Cue Health’n kennaman akka carraa argachuu dandeessa.

Dhukkubsattoonni dhibee covid-19 yaalamuuf eeggachaa jiran cue health ilaaluun yokiin 1-833-283-8378 irratti bilbiluun eegaluu dandeessu.

Yaalaaf qoratamuu (Test to Treat)

Qoratamaa yaalamuun sagantaa akka biyyaatti jiruu fi bakka covid-19 itti qoratamuun yoo poozitivii taate achumatti dhiheessitoonni si qunnamaniidha. Yoo yaalamuuf carroomte achumatti qoricha fuchachuu fi siifiis ajajamuun danda’ama. Maaloo qorichoota dhiheenya kana fudhachaa jirtu iddoo beellamaa sanatti fidii koottu. Dhukkubsataan yaala barbaadu iddoo sana sa’aatii tokkoof turuuf karoorsuu qaba. Iddooleen kun muraasni duursanii beellama qabachuu gaafatu.

Find a provider using the ‘Test to treat locator' (agarsiiftuu iddoo qoratamaa yaalamuu) fayyadami.

Yaalii covid-19 toora sagantaa Teleheath jedhamuun

Namni minisootaa keessa jiraatuu fi qoratamee poositivii tahe tokko yaalii yaalaa bilisaa karaa sagantaa telehealth jedhamuu fi Biiroo fayyaa Minisootaan dhihaatu fudhachuu dandaya and Cue Health.

Argachuuf:

 • Guyyoota shanan darbanitti qoratamtee poositivii taatee.
 • Mallattoon guyyoota shanan dabran kana keessatti yoo si eegalte.

Bakka kamittuu qoratamtuu fi manattillee yoo qoratamte sagantaa kanatti fayyadamuu dandeeysa. The Treatment through Telehealth program is available to all people currently in Minnesota, regardless of residency or citizenship status. A state ID is NOT required. Tajaajila bilisaan argatta. Iddoo qoratani yaaluu jedhu gargaaramuun dhiheessitoota barbaadi.

Scroll table right to see more

Gosa qorannoo

PCR Qorannoo qaama alagaa hatattamaa
 • Karaa ifa tahe kan vaayirasii covid-19 ittiin adda baasan.
 • A PCR test is one version of molecular test.
 • Only one molecular test is needed— more tests are not necessary.
 • Usually done in a clinic or hospital.
 • Results may take a couple of days because tests must be sent to a laboratory.
 • Waa’ee Qorannoo PCR ballinaan baradhu.
 • Namoota mallattoo hin qabneef haala ifa taheen adda baasuun ni ulfaata.
 • Positive test results are usually correct and reliable.
 • If someone does not have symptoms, antigen tests are less likely to be correct.
 • Test results are available within 10 - 30 minutes.
 • Waa’ee qorannoo qaama alagaa hatattamaa baradhu.
Scroll table right to see more

Iddo Qoranno COVID-19 itti kennamu

Location Details

Minneapolis - Phyllis Wheatley Community Center

1301 North 10th Ave
Minneapolis 55411

 • Qorannoo hancufaa.
 • Monday: 2WB - 5WB, Tuesday, Thursday: 3WB – 7WB.
 • Walk-ins accepted.
 • Beellama talaallii guutuu.
 • Waldaya gurraachota minisootaatti toora covid-19 argachuuf 612-254-1145 irratti qunnamaa.

Iddoolee hawaasaaf qorannaan itti godhamu barbaadi.

​Iddoolee Qorannaa kan dabalataa

Iddooleen amma covid-19 itti qorachuun danda’amu Kilinikoota, hospitaalotaa fi Faarmaasilee kanneen akka CVS, Hy-Vee fi waalgiriinfaa jiru.

Iddoo qorannaa barbaadi