Talaallii

Get your free COVID-19 vaccine.

Dhiheessi dhumataa waan jiruuf talaallii bilisaa fi kaardii kennaa 
Ramzii kaawuntii irraa argadhu.

Bakka feete jiraattuus talaalamtee kaardicha argachuu dandeessa.

 • Yeroo dhiheessi dhumaa jiru kanatti talaallii Pfizer kan duraa fudhachuun kaardii kennaa dolaara 50 argadhu.
 • Akkuma talaalamteen kaardii kennaa sana fudhadhu. guchni guutamu tokkolleen hin jiru.
 • Kaardiin kennaa kun namoota Fuulbana 27 booda talaallii kilika Biiroon fayyaa Simpool Ramsii kaawuntiin qophessetti fudhatan qofaaf kennama.
 • Kaardiin kennaa talaallii madinummaa ol guddifachuu sanaaf hin kennamu.
 • Ati talaallii fudhachuun sagantaa Minisootaan badhaasa talaalliif qopheesse irraa abbaa carraa tahuu dandeessa. Hubannoo dabalataaf

Talaalliin COVID-19 bilisaan kennama. inshuraansii fi xalayaa eenyummaa qabaachuuniis hin barbaachisu.

Odeeffannoo Kilinika Ramsii kaawuntiin gaggeeffamuuf sagantaa gadii kana ilaali, lakkoofsa 651-266-1198.

Talaallii COVID-19 kee kan tolaa fudhadhu.

 • Namoonni kamuu kan  umriin isaa waggaa 5 fi sanaa ol tahe talaallii covid-19 fudhachuu ni dandaha.
 • Inshuraansiin hin barbaachisu. Waraqaa eenyummaa qabaachuun dirqamaa miti.
 • Talaallii argachuuf lakkoofsa 651-266-1198 bilbiluun yeroo sagalee waraabbiin sitti dhagahametti afaan barbaadde filadhu.
 • Talaalliin covid-19 kan madinummaa ol guddisuuf fudhatamu yeroo ammaa namoota umriin isaanii 12 fi sanaa ol tahee fi talaallii marsaa lammaffaa kan Pfizer yokiin Moderna yoo xiqqaate  ji’a shan dabranitti fudhatan yokiin Johnson fi Johnson yoo xiqqaate ji’a lama dura fudhataniif ni jira. Hubannoo dabalataaf
 • Talaallii kee kan jalqabaa iddoo biraatti waraannattullee marsaa lammaffaa yokiin talaallii madinummaa ol guddisuuf fudhatamu Ramsii Kaawuntii biratti fudhachuu dandeessu.

Oxford Community Center

270 Lexington Pkwy N
Saint Paul, MN 55104

Beellama qabadhu. Yoo beellama qabachuuf gargaarsa barbaadda tahe 651-266-1198 irratti bilbili.

 • Amajjii 29 (3WB - 6WB)
  Pfizer 5+ marsaa duraa waraannachuu, marsaa lammaffaa waraannachuu / Pfizer 12+, Moderna 18+ madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu.
  Amajjii 29
   
 • Gurraandhala 5 (3WB - 6WB)
  Pfizer 5+ marsaa duraa waraannachuu, marsaa lammaffaa waraannachuu / Pfizer 12+, Moderna 18+ madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu.
  Gurraandhala 5
   
 • Gurraandhala 12 (3WB - 6WB)
  Pfizer 5+ marsaa duraa waraannachuu, marsaa lammaffaa waraannachuu / Pfizer 12+, Moderna 18+ madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu.
  Gurraandhala 12

360 Colborne - Saint Paul Public Schools

360 S. Colborne St.
Saint Paul, MN 55102

Beellama qabadhu. Yoo beellama qabachuuf gargaarsa barbaadda tahe 651-266-1198 irratti bilbili.

 • Amajjii 27 (3WB - 6WB)
  Pfizer 5+ marsaa duraa waraannachuu, marsaa lammaffaa waraannachuu / Pfizer 12+ madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu.
  Amajjii 27
   
 • Gurraandhala 3 (3WB - 6WB)
  Pfizer 5+ marsaa duraa waraannachuu, marsaa lammaffaa waraannachuu / Pfizer 12+ madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu.
  Gurraandhala 3
   
 • Gurraandhala 10 (3WB - 6WB)
  Pfizer 5+ marsaa duraa waraannachuu, marsaa lammaffaa waraannachuu / Pfizer 12+ madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu.
  Gurraandhala 10

Gosoota (Delta, Omicron)

Madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu

Kaardii talaallii