Cov tshuaj txhaj

Get your free COVID-19 vaccine.

Txhaj koj koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tsis tau them nyiaj.

 • Txhua tus uas muaj hnub nyoog 6 lub hlis thiab siab dua ntawd tam sim no muaj feem tau txhaj qhov tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19.
 • Tsis tas yuav muaj ntawv tuav pov hawm (insurance). Tsis siv daim ID.
 • Cov Neeg Txuas Koj Mus Rau Cov Kev Pab (Connectors) yuav pab tau koj teem sij hawm mus txhaj tshuaj los yog nrhiav cov chaw txhaj tshuaj uas cia li mus xwb tsis tas teem sij hawm ua ntej. Hu rau ib Tus Neeg Txuas Koj Mus Rau Cov Kev Pab Hauv Lub Zej Zos Uas Ntseeg Siab Tau (Trusted Community Connector).
 • COVID-19 cov koob tshuaj txhaj txhawb ntxiv (booster shots) tam sim no muaj txhaj rau txhua tus hnub nyoog 5 xyoos thiab tshaj saud ua tau txhaj lawv koob thib ob ntawm hom tshuaj Pfizer los yog Moderna tsawg kawg tsib lub hlis dhau los los yog hom tshuaj Johnson & Johnson tsawg kawg ob lub hlis dhau los.
 • Koj yuav txhaj tau koj koob thib ob los yog koob uas txhaj ntxiv (booster shot) nyob rau ntawm Ramsey County, tab txawm tias koj tau txhaj koob thib ib nyob lwm qhov.

Yuav tsum tau rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum mus rau ntawm Ramsey County cov chaw txhaj tshuaj.

360 Colborne - Saint Paul Public Schools

360 S. Colborne St.
Saint Paul, MN 55102

Teem kom tau ib lub sij hawm. Hu rau 651-266-1198 yog koj xav tau kev pab teem ib lub sij hawm.​

 • 12 hli ntuj 8 (3 - 6 p.m.)
  Pfizer 5+ Cov koob txhaj ntxiv.
  12 hli ntuj 8
   
 • 12 hli ntuj 15 (3 - 6 p.m.)
  Pfizer 5+ Cov koob txhaj ntxiv.
  12 hli ntuj 15

Consulate of Mexico

797 East 7th St.
Saint Paul, MN 55106

 • 12 hli ntuj 14 (2:30 - 6 p.m.)
  Pfizer 5+ thawj koob, koob thib ob / Pfizer 5+ Cov koob txhaj ntxiv.
  Tsis tas teem sij hawm ua ntej.

Cov chaw kuaj mob rau cov muaj 6 lub hlis mus txog 4 xyoos

Thov xyuas tsis so kom paub txog cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 rau cov me nyuam hnub nyoog 6 lub hlis txog 5 xyoos. Lus nco cia: Pfizer yog txhaj 3 koob sib law rau cov me nyuam tsis tau muaj 5 xyoos.

CLUES

797 East 7th Street
Saint Paul, 55106

 • 12 hli ntuj 13 (2 p.m. - 6 p.m.)
  Pfizer 6 lub hlis+
  Tsis tas teem sij hawm ua ntej. 

CAPI

5930 Brooklyn Blvd. 
Brooklyn Center, 55429

 • 12 hli ntuj 16 (4 p.m. - 6:30 p.m.)
  Pfizer 6 lub hlis+
  Tsis tas teem sij hawm ua ntej. 

Mall of America

60 East Broadway
Bloomington, MN

Cov koob txhaj ntxiv (booster shots)

Thov tuaj txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tom tsev

Daim Npav Txhaj Tshuaj

Kab mob txia tshiab (Delta, Omicron)