Cov tshuaj txhaj

Txhua tus uas muaj hnub nyoog 6 lub hlis thiab siab dua ntawd tam sim no muaj feem tau txhaj qhov tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19.

Txhaj koj koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tsis tau them nyiaj.

 • Txhua tus uas muaj hnub nyoog 6 lub hlis thiab siab dua ntawd tam sim no muaj feem tau txhaj qhov tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19.
 • Tsis tas yuav muaj ntawv tuav pov hawm (insurance). Tsis siv daim ID.
 • Koj tseem tuaj yeem txhaj tau ib koob xub thawj (initial) COVID-19 los tiv thaiv koj tus kheej, koj tsev neeg thiab koj lub zej zos, yog tias koj xaiv qhov no.
 • Xyuas kom koj thiab koj tsev neeg paub txog cov koob tshuaj txhaj tiv thaiv COVID-19 thiab cov koob tshuaj txhab txhawb ntxiv. Centers for Disease Control (CDC) (Cov Chaw Tswj Kab Mob) tau pom zoo kom txhaj cov koob txhaj txhawb ntxiv (booster shots) rau cov muaj hnub nyoog 6 hlis thiab siab dua. 

Cov Chaw Txhaj Tshuaj Hauv Zej Zos

Beginning of tab section with 2 tabs. Left and right arrow keys will navigate between tab navigation links.

Cov chaw kuaj mob uas txhaj tshuaj hauv zos yuav muaj los tom ntej no

Saint Paul – Ramsey County Public Health uas yog lub chaw saib xyuas kev noj qab haus huv ntawm tsoom pej xeem thiab cov koom txoos ua hauj lwm ua ke hauv lub zej zos muaj tshuaj txhaj COVID-19 yam tsis tau them nyiaj rau cov neeg uas tsis muaj ntawv tuav pov hwm (uninsured) los yog tsis muaj ntawv tuav pov hwm txaus them tus nqi (underinsured). Yog koj muaj ntawv tuav pov hwm kho mob thiab mus cuag tau kev kho mob, nws yog ib qho pom zoo tias koj mus txhaj qhov tshuaj txhaj COVID-19 uas tau muab kho dua tshiab nyob rau ntawm koj tus kws kho mob los yog lwm qhov chaw uas txais yuav koj daim ntawv tuav pov hwm kho mob.

 • Koj tuaj yeem mus txhaj tau qhov tshuaj txhaj uas muab kho dua tshiab nyob rau ntawm ib qho chaw kuaj mob twg los tau, tab txawm tias koj tau txhaj cov koob tshuaj COVID dhau los nyob rau lwm qhov.
 • Qhov tshuaj txhaj uas muab kho dua tshiab 2023 - 2024 muaj nyob rau ntawm cov chaw kuaj mob (clinics) no.
 • Yuav tsum tau rau daim ntaub npog qhov ncauj thiab qhov ntswg.

Hu rau Public Health tus xov tooj hu txhaj tshuaj yog koj muaj lus nug: 651-266-1190 (Monday – Friday: 8 a.m. – 4:30 p.m.).

Tserha Aryam Kidist Selassie EOTC

2601 Minnehaha Ave. S
Minneapolis 55404

 • 5 hli ntuj 22 (10 a.m. – 2 p.m.)
  Ib koob twg ntawm qhov tshuaj txhaj Pfizer COVID rau cov neeg muaj hnub nyoog 5 xyoos thiab tshaj saud​. 
  Cov cia li nkag los xwb los kuj zoo siab txais tos.

Mexican Consulate with St. Mary’s

797 East 7th St.
Saint Paul 55106

 • 5 hli ntuj 24 (9 a.m. – 1 p.m.)
  Ib koob twg ntawm qhov tshuaj txhaj Pfizer COVID rau cov neeg muaj hnub nyoog 6 hlis thiab tshaj saud​. 
  Cov cia li nkag los xwb los kuj zoo siab txais tos.

Huntington Place Apartments with COPAL

5805 73rd Ave. N
Brooklyn Park 55429

 • 5 hli ntuj 25 (4 – 6 p.m.)
  Ib koob twg ntawm qhov tshuaj txhaj Pfizer COVID rau cov neeg muaj hnub nyoog 6 hlis thiab tshaj saud​. 
  Cov cia li nkag los xwb los kuj zoo siab txais tos.

 

24th Street Mall with AICS

912 E 24th St.
Minneapolis 55404

 • 5 hli ntuj 29 (2:30 – 6 p.m.)
  Ib koob twg ntawm qhov tshuaj txhaj Pfizer COVID rau cov neeg muaj hnub nyoog 5 xyoos thiab tshaj saud​. 
  Cov cia li nkag los xwb los kuj zoo siab txais tos.

Thov tuaj txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tom tsev

Minnesota Department of Health (Minnesota Feem Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv) muaj teem sij hawm tuaj txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tom tsev. Qhov kev pab no muaj rau cov uas tawm tsis tau hauv lub tsev mus sab nraud thiab cov me nyuam. Xav paub ntxiv.

Teem ib lub sij hawm

Hu rau 1-833-431-2053.​ Muaj cov kev pab txhais lus.

 • Monday, Hnub Vas Phuv, Friday: 9 a.m. rau 5 p.m.
 • Hnub Vas As Qhas, Hnub Vas Phab Hav: 9 a.m. rau 7 p.m.
Back to tab navigation. End of tab content.

Cov koob tshuaj txhaj tshiab

Daim Npav Txhaj Tshuaj