Kev Kuaj

Kev kuaj yog ib txoj kev tseem ceeb los ceev tus mob COVID-19 kom txhob kis.  

Scroll table right to see more

Hom kev kuaj

Qhov kev kuaj molecular/PCR test Kuaj tau ceev antigen (rapid antigen)
 • Txoj kev txhom tau tus kab mob vais lav COVID-19 tseeb tshaj plaws.
 • Qhov kev kuaj PCR yog ib hom ntawm qhov kev kuaj molecular.
 • Tsuas ua ib qho kev kuaj molecular nkaus xwb— tsis tas kuaj ntxiv.
 • Feem ntau yog kuaj hauv lub chaw kho mob me los yog tsev kho mob loj.
 • Qhov kuaj tau tej zaum yuav siv ob peb hnub yeeb vim qhov kuaj no yuav tau xa mus rau lub chaw ncu kuaj kab mob (laboratory).
 • Kawm kom paub ntxiv txog PCR cov kev kuaj.
 • Qhov kuaj tau pom yuav siv li ntawm 10-30 feeb.
 • Qhov kuaj tau pom tias muaj tus mob feem ntau yeej thwj thiab ntseeg siab tau.
 • Tej zaum kuj yuav tsis paub tseeb, tshwj xeeb yog cov neeg uas tsis muaj cov tsos mob.
 • Take more than one antigen test if the first test result is negative.
 • Kawm kom paub ntxiv txog cov kev kuaj rapid antigen.

Cov kev xaiv kuaj

Minnesota cov pej xeem muaj ntau txoj kev xaiv los kuaj tus mob COVID-19, suav nrog yog cov kev kuaj yus tus kheej (self-testing), cov chaw mus kuaj hauv zej zog, thiab tej co chaw kho mob me, cov tsev kho mob loj thiab cov chaw muag tshuaj.

Kawm ntxiv ntawm qhov Yog Koj Mob los sis Kuaj Tau Pom Tias Muaj Tus Mob.

Cov khoom siv yus kuaj yus tus kheej (self-testing kits)

Qhov kev yus kuaj yus (rapid self-tests) siv tau nyob qhov twg los tau. Nws tseem ceeb heev kom yus ua raws li cov lus taw qhia thiab siv cov kev kuaj uas pom zoo los ntawm qhov chaw Food and Drug Administration (FDA). FDA tau ncua ntau cov hnub tas sij hawm ntawm qhov kev Kuaj Sai rau tus mob COVID-19.

Tsoom Fwv Teb Chaws

 • Tsoom Fwv Teb Chaws tau muab lawv qhov kev pab cuam muab cov twj siv ntsuas kab mob tom tsev uas tsis tau them nyiaj tso tseg lawm.
 • Hu rau ib lub chaw saib xyuas kev noj qab haus huv uas HRSA-them nyiaj pab los yog qhov chaw kom lub Zej Zos Tau Kuaj Kab Mob Ntau Dua Qub (ICATT) uas nyob ze ntawm koj kom paub tias yuav ua li cas koj thiaj tau cov twj kuaj tus kab mob COVID uas tsis tau them nyiaj los yog tus nqi qis.

Xeev Minnesota

 • MDH qhov chaw xaaj cov twj kuaj kab mob COVID-19 tom tsev uas tsis tau them nyiaj tau los xaus lawm.
 • Cov neeg uas tsis muaj ntawv tuav pov hwm kho mob (health insurance) tuaj yeem nrhiav tau cov twj kuaj kab mob tsis tau them nyiaj los ntawm qhov siv CDC Tus Pab Nrhiav Chaw Kuaj Kab Mob COVID-19.
Scroll table right to see more

Cov chaw kuaj tus kab mob COVID-19

Location Details

Minneapolis - Phyllis Wheatley Community Center

1301 North 10th Ave
Minneapolis 55411

Nrhiav tas nrho cov chaw kuaj kab mob hauv lub zej zos.