Kev Kuaj

Kev kuaj yog ib txoj kev tseem ceeb los ceev tus mob COVID-19 kom txhob kis. Yog koj muaj cov tsos mob, kuaj kiag tam sid. Yog koj tau nyob ze tus mob COVID-19 tab sis tsis muaj cov tsos mob, tos tsawg kawg 5 hnub txwm nkaus tom qab koj tau nyob ze tus mob ua ntej kuaj

Yuav kom ntseeg siab tau tias koj tsis muaj tus kab mob COVID-19, lub chaw CDC thiab FDA tam sim no txhawb kom cov neeg uas muaj cov tsos mob ua qhov kev kuaj (antigen tests) kom pom tias tsis muaj tus mob ob zaug los yog kom cov neeg uas tsis pom muaj cov tsos mob ua qhov kev kuaj (antigen tests) peb zaug, yuav tsum tau kuaj 48 xuaj moos sib nrug.Tib qho kev kuaj PCR xwb siv tau los ua pov thawj ntawm qhov kuaj tau (antigen test result) tau. Mus xyuas qhov Kev Kuaj Tus Kab Mob COVID-19: Tej Yam Koj Yuav Tsum Paub txog cov kev pom zoo kuaj (antigen testing) los ntawm CDC thiab FDA. 

COVID-19 Kuaj tus kheej (Self-testing) / Cov khoom kuaj tsis tau them nyiaj

Minnesota tsoom pej xeem muaj ntau cov kev xaiv mus kuaj COVID-19. Ib qho kev xaiv yog yus rov kuaj tus kheej (self-testing) uas yog kuaj nyob qhov twg los tau. Qhov kuaj tau pom feem ntau tsuas siv li ntawm 15 feeb.

Kev kho tus mob COVID-19 tsis tau them nyiaj

IYog hais tias koj yog ib tus neeg nyob hauv Minnesota uas tau kuaj pom tias muaj tus mob COVID-19 thiab koj cov tsos mob tau pib hauv 5 hnub dhau los, tej zaum koj yuav muaj feem tau txais kev kho tus mob nyob tom tsev yam tsis tau them nyiaj, uas yog muab los ntawm Minnesota Department of Health thiab Cue Health.

Cov neeg mob uas xav nrhiav kev kho tus mob COVID-19 tuaj yeem mus saib tau ntawm Cue Health ua qhov xub pib los yog hu rau 1-833-283-8378.

Kuaj Kom Paub Kho 

Kuaj los mus Kho (Test to Treat) yog ib qhov kev pab cuam thoob teb chaws uas koj tuaj yeem mus kuaj seb puas muaj tus mob COVID-19 thiab, yog tias muaj, tau txais kev ntsuam xyuas los ntawm ib tus kws kho mob nyob ntawm chaw. Yog koj muaj feem tau txais kev kho tus mob, koj tuaj yeem tau txais thiab nqa tau qhov tshuaj uas kws kho mob sau ntawv nyob rau tib lub sij hawm. Thov nqa ib daim ntawv teev tas nrho koj cov npe tshuaj tam sim no thaum mus kuaj mob. Cov neeg mob uas mus nrhiav kev kho mob yuav tsum npaj mus nyob ntev li ib xuaj moos ntawm qhov chaw. Ib txhia ntawm cov chaw no yuav tsum tau teem sij hawm ua ntej.

Nrhiav ib tug kws kho mob siv qhov nrhiav chaw mus kuaj thiab kho Test to Treat locator.

Kev Kho COVID-19 muab los ntawm Telehealth Program

Cov neeg nyob hauv Minnesota uas tau kuaj pom muaj tus kab mob COVID-19 tuaj yeem tau txais cov koob tshuaj txhaj tiv thaiv COVID-19 dawb los ntawm qhov kev pab cuam hauv xov tooj (telehealth program) muab tuaj ntawm​ Minnesota Department of Health thiab Cue Health.

Yuav kom tsim nyog txhaj tau:

 • Koj kuaj tau pom tias muaj tus kab mob (positive) COVID-19 li ntawm tsib hnub dhau los.
 • Koj cov tsos mob pib li ntawm tsib hnub dhau los.

Qhov kev pab cuam no muaj rau siv txawm tias koj tau mus kuaj qhov twg los tau, suav nrog hom koj siv kuaj hauv tsev tib si. Qhov kev pab cuam Kho Mob los ntawm Telehealth muaj rau txhua tus neeg uas tam sim no nyob hauv xeev Minnesota, txawm nyob qhov twg los sis muaj los tsis muaj ntaub ntawv tias yog neeg pej xeem. TSIS tas yuav muab lub xeev daim npav ID. Qhov kev pab cuam no muaj rau siv yam tsis tau them nyiaj. Txais Kev Kho Mob COVID-19 los ntawm lub Txheej Xwm Telehealth Program.

Scroll table right to see more

Hom kev kuaj

Qhov kev kuaj molecular/PCR test Kuaj tau ceev antigen (rapid antigen)
 • Txoj kev txhom tau tus kab mob vais lav COVID-19 tseeb tshaj plaws.
 • Qhov kev kuaj PCR yog ib hom ntawm qhov kev kuaj molecular.
 • Tsuas ua ib qho kev kuaj molecular nkaus xwb— tsis tas kuaj ntxiv.
 • Feem ntau yog kuaj hauv lub chaw kho mob me los yog tsev kho mob loj.
 • Qhov kuaj tau tej zaum yuav siv ob peb hnub yeeb vim qhov kuaj no yuav tau xa mus rau lub chaw ncu kuaj kab mob (laboratory).
 • Kawm kom paub ntxiv txog PCR cov kev kuaj.
 • Tej zaum kuj yuav tsis paub tseeb, tshwj xeeb yog cov neeg uas tsis muaj cov tsos mob.
 • Qhov kuaj tau pom tias muaj tus mob feem ntau yeej thwj thiab ntseeg siab tau.
 • Yog ib tug neeg twg tsis muaj cov tsos mob, ces cov kev kuaj (antigen tests) feem ntau yuav tsis thwj pes tsawg.
 • Qhov kuaj tau pom yuav siv li ntawm 10-30 feeb.
 • Kawm kom paub ntxiv txog cov kev kuaj rapid antigen.
Scroll table right to see more

Cov chaw kuaj tus kab mob COVID-19

Location Details

Minneapolis - Phyllis Wheatley Community Center

1301 North 10th Ave
Minneapolis 55411

Nrhiav tas nrho cov chaw kuaj kab mob hauv lub zej zos 


Cov chaw kuaj ntxiv

Qhov chaw kuaj COVID-19 muaj nyob rau tej co chaw kuaj mob me (clinics), cov tsev kho mob loj (hospitals) thiab cov chaw muag tshuaj (pharmacies) (xws li CVSHy-Vee thiab Walgreens).

Nrhiav cov chaw kuaj