Cov kev xaiv kho

Yog koj ua npaws, hnoos, los sis muaj lwm yam tsos mob, tej zaum koj mob COVID-19. Cov tsos mob tej zaum yuav tshwm 2-14 hnub tom qab tau mus nyob ze tus kab mob vais las. Ntau tus neeg muaj mob me ntsis xwb thiab yuav zoo nram tsev thaum cais mus nyob ib leeg.

Thaum twg mam li mus nrhiav kev pab kho mob

Nrhiav cov cim ceeb toom tias mob loj heev* rau COVID-19. Yog leej twg muaj cov cim no, mus cuag kev kho mob kom sai li sai tau los sis hu rau 911 tam sim ntawd:

  • Ua pa nyuaj.
  • Mob los sis nruj hauv siab tsis tu ncua.
  • Tsis meej pem los sis sawv tsis tau los.
  • De ncauj los sis lub ntsej muag xiav.

*Qhov teev tseg no tsis suav tas nrho txhua yam. Hu rau koj tus kws kho mob ua ntej koj tuaj. Qhia lawv txog koj cov tsos mob thiab lawv mam li qhia koj seb yuav ua li cas los pab tiv thaiv koj thiab lwm tus neeg.

Cov tshuaj COVID-19

Cov neeg uas muaj lwm yam kab mob los sis lub cev tsis muaj zog tua kab mob tej zaum yog tau cov tshuaj pab kom txhob mob COVID-19 yuav pab tau lawv. Kev kho yuav tsum tau pib sai li sai tau, yog li tham nrog ib tug kws kho mob tam sim no yog koj kuaj pom tias muaj tus kab mob. Ib tug kws kho mob mam li pab txiav txim seb hom tshuaj twg zoo tshaj rau koj. Learn more.

Kev kho tus mob COVID-19 tsis tau them nyiaj

Yog hais tias koj yog ib tus neeg nyob hauv Minnesota uas tau kuaj pom tias muaj tus mob COVID-19 thiab koj cov tsos mob tau pib hauv 5 hnub dhau los, tej zaum koj yuav muaj feem tau txais kev kho tus mob nyob tom tsev yam tsis tau them nyiaj, uas yog muab los ntawm Minnesota Department of Health thiab Cue Health.

Cov neeg mob uas xav nrhiav kev kho tus mob COVID-19 tuaj yeem mus saib tau ntawm Cue Health ua qhov xub pib los yog hu rau 1-833-283-8378.

Kuaj Kom Paub Kho 

Kuaj los mus Kho (Test to Treat) yog ib qhov kev pab cuam thoob teb chaws uas koj tuaj yeem mus kuaj seb puas muaj tus mob COVID-19 thiab, yog tias muaj, tau txais kev ntsuam xyuas los ntawm ib tus kws kho mob nyob ntawm chaw. Yog koj muaj feem tau txais kev kho tus mob, koj tuaj yeem tau txais thiab nqa tau qhov tshuaj uas kws kho mob sau ntawv nyob rau tib lub sij hawm. Thov nqa ib daim ntawv teev tas nrho koj cov npe tshuaj tam sim no thaum mus kuaj mob. Cov neeg mob uas mus nrhiav kev kho mob yuav tsum npaj mus nyob ntev li ib xuaj moos ntawm qhov chaw. Ib txhia ntawm cov chaw no yuav tsum tau teem sij hawm ua ntej.

Nrhiav ib tug kws kho mob siv qhov nrhiav chaw mus kuaj thiab kho Test to Treat locator.

Kev Kho COVID-19 muab los ntawm Telehealth Program

Cov neeg nyob hauv Minnesota uas tau kuaj pom muaj tus kab mob COVID-19 tuaj yeem tau txais cov koob tshuaj txhaj tiv thaiv COVID-19 dawb los ntawm qhov kev pab cuam hauv xov tooj (telehealth program) muab tuaj ntawm​ Minnesota Department of Health thiab Cue Health.

Yuav kom tsim nyog txhaj tau:

  • Koj kuaj tau pom tias muaj tus kab mob (positive) COVID-19 li ntawm tsib hnub dhau los.
  • Koj cov tsos mob pib li ntawm tsib hnub dhau los.

Qhov kev pab cuam no muaj rau siv txawm tias koj tau mus kuaj qhov twg los tau, suav nrog hom koj siv kuaj hauv tsev tib si. Qhov kev pab cuam Kho Mob los ntawm Telehealth muaj rau txhua tus neeg uas tam sim no nyob hauv xeev Minnesota, txawm nyob qhov twg los sis muaj los tsis muaj ntaub ntawv tias yog neeg pej xeem. TSIS tas yuav muab lub xeev daim npav ID. Qhov kev pab cuam no muaj rau siv yam tsis tau them nyiaj. Txais Kev Kho Mob COVID-19 los ntawm lub Txheej Xwm Telehealth Program.

Tham nrog ib tug neeg hais lus Espanol, Af-Soomaali, Lus Hmoob, ကညီက ျိ (Karen), Afaan Oromoo, አማርኛ (Amharic), Tiếng Việt, عربي (Arabic), 官话 (Chinese Mandarin), Русский (Russian), and Français, hu rau1-844-609-2415.

Get treatment