Cov chaw muaj kev pab txog kev noj qab haus huv

Cov ntaub ntawv uas ntseeg siab tau hais txog tus kab mob COVID-19, kev kuaj tus mob thiab yuav ua li cas yog tias koj mob.

Long COVID-19 mob ntev loo

Cov lus qhia tshiab hais txog thaum koj mob lawm

Tau cov lus teb rau koj cov lus nug txog tus mob COVID-19.

Ntaub ntawv qhia paub txog kev kuaj thiab kev cais rau ib qho

Vev xaib

Pab them cov nqi pam cov neeg tuag rau tus kab mob COVID-19