Kev Kuaj

Scroll table right to see more

Hom kev kuaj

Qaub ncaug  PCR Kuaj tau ceev antigen (rapid antigen)

 

Scroll table right to see more

Cov chaw kuaj tus kab mob COVID-19

Lub xeev Minnesota muaj cov chaw kuaj tus kab mob COVID-19 yam tsis tau them nyiaj rau tas nrho cov neeg nyob hauv Minnesota. 

Location Details

Bloomington

Former DMV
9930 Logan Ave. South

Brooklyn Park

Starlite Center
8085 Brooklyn Blvd.

 • Kuaj qaub ncaug los yog kuaj tau ceev (rapid test). 

 • Qhov kev kuaj rapid test muaj qheb rau cov hnub nyoog 2+.

 • Hnub vas cas txog vas xuv: 9 teev sawv ntxov txog 7 teev tsaus ntuj.
 • Hnub vas xaum txog vas thiv: 11 teev sawv ntxov txog 4 teev tsaus ntuj.
 • Teem ib lub sjj hawm ua ntej los yog cia li mus xwb.

Cottage Grove

National Guard Armory
8180 Belden Blvd.

 • Kuaj qaub ncaug.
 • Muab kaw lawm: 2 hli ntuj 5, 6, 11, 12, 13, 21.
 • Thursday - Monday: 11 a.m. - 6 p.m.
 • Teem ib lub sjj hawm ua ntej los yog cia li mus xwb.

Inver Grove Heights

National Guard Armory
8076 Babcock Trail

 • Kuaj tau ceev (rapid test). 
 • Qhov kev kuaj rapid test muaj qheb rau cov hnub nyoog 0+.
 • Hnub vas cas txog vas phab hav: 11 teev sawv ntxov txog 6 teev tsaus ntuj.
 • Teem ib lub sjj hawm ua ntej los yog cia li mus xwb.

Minneapolis

Minneapolis Convention Center
1301 Second Ave. South

 • Kuaj qaub ncaug los yog kuaj tau ceev (rapid test). 

 • Qhov kev kuaj rapid test muaj qheb rau cov hnub nyoog 2+.

 • Muab kaw lawm: 2 hli ntuj 18.

 • Hnub vas cas txog vas xuv: 11 teev sawv ntxov txog 6 teev tsaus ntuj.
 • Teem ib lub sjj hawm ua ntej los yog cia li mus xwb

MSP Airport

Terminal 1 (Lindbergh)
4300 Glumack Drive

 • Kuaj qaub ncaug.
 • Qhib txhua hnub: 7 teev sawv ntxov txog 7 teev tsaus ntuj.
 • Teem ib lub sjj hawm ua ntej.
 • Tsuas yog rau cov uas tau teem sij hawm ua ntej nkaus xwb, lub sij hawm no tsis muaj rau cov uas cia li nkag los rau hauv.

Mus raws cov paib qhia kev mus rau ntawm qhov chaw kuaj kab mob nyob Theem 2 ntawm qhov chaw nres tsheb xim xiav.
Muaj chaw nres tsheb dawb.
Mus rau ntawm tus ntaiv fais fab (elevator lobby) ces mus raws cov paib qhia kev mus rau ntawm qhov chaw kuaj mob.

Saint Paul

Frogtown Community Center
230 Como Ave.

 

Saint Paul

Roy Wilkins Auditorium
175 W Kellogg Blvd.

 • Kuaj qaub ncaug los yog kuaj tau ceev (rapid test). 

 • Qhov kev kuaj rapid test muaj qheb rau cov hnub nyoog 2+.

 • Muab kaw lawm: 1 hli ntuj 28, 30.
 • Hnub vas cas txog vas phab hav: 11 teev sawv ntxov txog 6 teev tsaus ntuj.
 • Hnub vas as thiv: 11 teev sawv ntxov txog 4 teev tsaus ntuj.
 • Teem ib lub sjj hawm ua ntej los yog cia li mus xwb.

Saint Paul

Minnesota Department of Transportation
395 John Ireland Blvd.

Saint Paul - WellShare Community Health Works

La Puerta Abierta
690 Livingston Ave.

Stillwater

Stillwater Armory
350 Maryknoll Drive North

 • Kuaj tau ceev (rapid test). 
 • Qhov kev kuaj rapid test muaj qheb rau cov hnub nyoog 0+.
 • OPEN: 7 days a week thru February 26.

 • Muab kaw lawm: 2 hli ntuj 5, 6, 12, 13, 21.

 • Hnub vas phuv txog vas xuv: 11 teev sawv ntxov txog 6 teev tsaus ntuj.
 • Hnub vas xaum: 11 teev sawv ntxov txog 4 teev tsaus ntuj.
 • Teem ib lub sjj hawm ua ntej los yog cia li mus xwb.

Nrhiav tas nrho cov chaw kuaj kab mob hauv lub zej zos 

 

 

Qhov kuaj pom tias muaj kab mob – cov xov ntaus (text messages) xa tuaj ntawm MDH

Kuaj qaub ncaug tom tsev