Ilaalinta iyo Khayraadka Qalalaasaha

Haddii aad ka welwelsantahay badbaadadaada degdegga ah ama qof kale oo aad garanayso, wac 911.

Adeegyada Ilaalinta Qaangaarka

844-880-1574

Xadgudka Guriga

651-645-2824

Kahortgaga iyo Ka-jawaabidda Rabshadda Galmada

651-266-1000

Dhibaatooyinka Caafimaadka Maskaxda Dadka weyn

651-266-7900

Adeegyada Caafimaadka Dhimirka Carruurta

651-266-7878

Khadka tooska ah ee COVID-19

Wixii su'aalo ah ee ku saabsan tallaalka COVID-19 ee Degmada Ramsey.

651-266-1198