Hais Txog Ramsey County

Ramsey County muaj ntau txoj kev pab rau cov pej xeem, cov lag luam thiab cov qhua. Cov koos haum hauv zej zog txhim kho muaj plaub Pawg Neeg los sib pab, cov kev pab thiab hom kev pab rau faim no:

 • Kev kho mob thiab kev noj qab nyob zoom
 • Tsim kom muaj hauj lwm thiab ua lag luam hauv zej zog
 • Ntaub ntawv txog cov xov tseem ceeb thiab pub rau pej xeem pom
 • Kev nyab xeeb thiab kev ruaj ntseg

Hais Txog Ramsey County

Muaj ntau tshaj li ntawm 550,000 tus neeg nyob hauv Minnesota uas nyob rau hauv lub zej zog Ramsey County. Nyob hauv plawv ntawm xya-lub zej zog hauv Nroog Ntxaib cov zos loj, yog lub zej zog uas muaj neeg nyob coob tshaj thib ob nyob hauv lub xeev Minnesota uas yog 10% ntawm lub xeev cov pej xeem.

Feem coob mas yog zos nrog hauv nroog, Ramsey yog Minnesota lub zej zog me tshaj thiab neeg nyob sib zes tshaj, muaj li ntawm 170 square miles. Peb lub zej zog mas yeej muaj npe nto moo lug rau lub teb chaws meskas hais tias zoo nkauj, cov chaw uas nyob ua neej tau uas muaj keeb kwm zoo, muaj ntau hom neeg thiab muaj hauj lwm.

Cov nroog nyob hauv Ramsey County:

 • Saint Paul
 • Arden Hills
 • Blaine
 • Falcon Heights
 • Gem Lake
 • Lauderdale
 • Little Canada
 • Maplewood
 • Mounds View
 • New Brighton
 • North Oaks
 • North St. Paul
 • Roseville
 • Shoreview
 • Saint Anthony
 • Spring Lake Park
 • Vadnais Heights
 • White Bear Lake
 • White Bear Township

Thawj coj

Pab Pawg Thawj Coj-Board of Commissioners tsim cov kev cai rau cov zej zog siv thiab muaj kev saib xyuas lub zej zog pob nyiaj thiab cov kev khiav dej num. Txhua tus thawj coj mas muaj kev pov npav xaiv tsa txhua plaub-xyoos twg thiab sawv cev ntawm ib lub district ntawm xya lub districts.

Tus Thawj Tub Ceev Xwm-Sheriff yog tus tub ceev xwm loj tshaj hauv lub zej zog. Tus thawj tub ceev xwm-sheriff yog muaj kev pov npav xaiv tsa txhua plaub-xyoos twg thiab saib txhua chaw tub ceev xwm hauv lub zej zog thiab cov dej num yog los tswj lub tsev Adult Detention Center (tsev kaw neeg), pab tswj thiab pab txog kev tshawb fawb.

Tus Kws Lij Choj Hauv Zej Zog-County Attorney yog lub zej zog tus thawj kws lij choj hauv zej zog. Tus kws lij choj hauv zej zog muaj kev pov npav xaiv tsa txhua plaub-xyoos twg thiab muaj kev lav phij xaub los tsub txim rau qee txoj kev iab liam tias yuam cai, sawv cev lub zej zog txog kev cai li choj, thiab saib xyuas kev yug nyiaj rau menyuam.

Tus Tus Tswj Xyuas Nroog-County Manager yog tus neeg raug xaiv tsa los ntawm Pawg Thawj Coj-Board of Commissioners kom faib cov kev pab hauv zej zog kom tau sai thiab tau zoo. Tus tswj xyuas nrog-county manager- muaj kev lav phij xaub los ua kom raws li cov kev cai tsim thiab cov nyiaj txiag teev tseg, thiab muaj kev coj thiab kev qhia rau pawg neeg pab-Service Team cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm.