Kev Tiv Thaiv & Xwm Txheej Cov Chaw Muaj Kev Pab

Yog koj muaj kev txhawj xeeb txog koj txoj kev nyab xeeb tam siv los yog lwm tus uas koj paub, hu rau 911.

Cov Kev Pab Tiv Thaiv Cov Muaj Hnub Nyoog

844-880-1574

Cov Kev Pab Tiv Thaiv Cov Menyuam

651-266-4500

Kev Siv Lub Zog Ua Phem Nyob Tom Tsev

651-645-2824

Kev Pov Thaiv Txoj Kev Yuam Deev Lwm Tus & Kev Daws Qhov Teeb Meem No

651-266-1000

Cov Kev Pab Rau Cov Me Nyuam Muaj Kev Nyuaj Siab Mob Hlwb

651-266-7878

Tus Xov Tooj Hu Pab Txog Tus Kab Mob COVID-19

Yog muaj lus nug txog qhov tshuaj txhaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 hauv Ramsey County.

651-266-1198