Luj vaj tse thiab cov se

Contact us

Lub Hoob Kas Soj Ntsuam khwv yees seb cov tsev raug nqi li cas thiab txiav txim seb cov tsev nyob qib twg rau hauv Ramsey County rau txoj kev ua se. Kws kws soj ntsuam hauv zej zog tuaj soj ntsuam tim ntsej muag ntawm txhua lub tsev nyob hauv Ramsey County txhua tsib lub xyoos twg, soj li ntawm 32,000 lub tsev, tsev ntau yim nyob, tsev lag luam thiab tsev ua hauj lwm txhua lub xyoo twg.

Kev ceeb toom txog se thiab muaj nqis li cas

Txhua xyoo thaum lub 3 hlis, Ramsey County Kev Pab Txog Se Rau Vaj Tse xa cov ntawv mus rau cov tswv tsev uas muaj:

  • Daim ntawv qhia txog se tsev rau xyoo no (muaj kev qhia meej txog qhov muaj cai tswj – lub zej zog, lub nroog, cov district tsev kawm ntawv, lwm yam.).
  • Cov kev qhia thiab cov tw rau thaum thawj nrab xyoo thiab xyoo kawg ntawm lub xyoo txog kev them se tsev.
  • Kev khwv yees seb tsev muaj nqis li cas rau xyoo tom ntej (nrog rau cov xov tseem ceeb yuav coj los sab laj los yog tawm tsam txoj kev luj). 

Txhua lub 11 hlis, kev xav kom them se ntau npaum li cas yuav muab xa tuaj rau txhua tus tswv tsev nyob hauv Ramsey County. Daim ntawv no yuav muaj qhov khwv yees seb se tsev yuav raug npaum li cas rau xyoo tom ntej no – nrog rau cov se tsa los ntawm lub zej zog, lub nroog, lub district tsev kawm ntawv thiab lwm qhov chaw muaj cai los tswj.

Cov nyiaj ntxiv tuaj rau cov se them rau cov nqi av thiaj vaj tse

Cov tswv tsev kuj muaj feem txais tau nyiaj se rov qab rau ib lub los yog ntau lub tsev hauv lub xeev Minnesota. Mus saib revenue.state.mn.us kom paub tshaj no.

Totaub Txog Cov Se Tsev thiab Lub Tsev Muaj Nqis Li Cas