Kev rov qab siv dua thiab pov tseg

Contact us

Ramsey County ua hauj lwm ze nrog lub zej zog cov khub kom cov kev rov qab siv dua thiab pov tseg yooj yim dua rau cov pej xeem thiab cov lag luam. Nws txhaum cai yog muaj cov nploog lwg pov rau hauv thoob khib nyiab. Cov pej xeem kuj pab tau peb cov chaw nyob yam nqa cov nplooj lwg, tshuaj, cov tshuaj ntxuav tsev uas phom sij, mov thiab zaub mus rau cov chaw ceev cov khoom zoo li no. Cov chaw txav tau mus los uas ceev cov khoom phom sij kuj muaj ob peb qhov chaw nyob hauv Ramsey County cov nroog.

  • Qhov chaw nqa nplooj lwm mus pov tseg.
  • Khoom chaw rov siv dua.
  • Fix-It Clinics.
  • Qhib tsheej xyoo li chaw ceev cov khom phom sij.
  • Khaws cov khoom noj tseg.
  • Cov npauv ntim cov tshuaj.