Kev pab thiab kev txhawb

Kev Pab Txog Nyiaj Txiag - cunto, kiro, xanaanada ilmaha

Kom Muaj Tsev Nyob

Menyuam thiab tsev neeg

Kev nyuaj siab mob hlwb

Pab Nrhiav Hauj Lwm

Kev Pab Rau Qub Tub Nrog