Kev noj qab haus huv thiab kev kho mob

Contact us

Beginning of tab section with 4 tabs. Left and right arrow keys will navigate between tab navigation links.

Muaj cov kev pab kho

Muaj cov kev pab no thiab lwmyam nyob ntawm:
Public Health Center
555 Cedar St.,
Saint Paul, MN 55101

Xav tshuaj

Cov koob tshuaj uas tsis kim rau cov neeg tsis muaj ntawv kho mob los yog rau cov ntawv kho mob tsis npog tus nqi xav tshuaj.

SOS Kev Pab Rau Kev Ua Heev Neeg Raug Quab Yuam Deev

Kev pab rau cov neeg raug quab yuam yam tsis pub qhia rau lwm tus neeg paub.

Tsev kho mob 555

Kev kho txog kev ua niam txiv thiab kev kuaj cov kab mob STI/HIV, kev tiv thaiv thiab kev kho, kuaj kab mob cancer ntawm lub mis thiab chaw mos, kev pab txog sib pauv cov koob thiab kho cov nqaij uas to lawm.

Tsev neeg kev noj qab nyob zoo

Kuaj cov Menyuam thiab cov Tub/Ntxhais Hluas

Pab cov tsev neeg los cuv npe rau Minnesota cov tsev kho mob, teem sij hawm, teem kev thauj mus los, mus saib seb muaj kev pab dab tsi los ntawm daim ntawv kho mob thiab mus nrhiav kev pab.

Mus Saib Neeg Hauv Tsev

Cov kws tu mob ntawm Public Health mus saib neeg tim tsev rau cov poj niam cev xeeb tub, cov niam/txiv uas tseem yau thiab cov tsev neeg muaj menyuam mus txog li ntawm 3 xyoos.

Cov Poj Niam, Mos Ab & Menyuam (WIC):

Qhia txog kev noj kom zoo, txhawb txog kev pub niam mis, cov zaub mov kom zoo, thiab qhia mus nrhiav kev pab rau cov poj niam cev xeeb menyuam thiab cov niam pub mis, cov poj niam uas nyuam qhuav yug menyuam, cov mos ab thiab cov
menyuam mus li thaum lawv muaj tsib xyoos.

Pawg Neeg Txhawb Niam/Txiv

Koos haum rau Niam & Txiv

Koos haum Niam yog lub zej zog tuaj sib koom rau cov African-American poj niam, muaj hnub nyoog 19 thiab siab tshaj uas cev xeeb menyuam thiab/los yog muaj menyuam, 0-5 xyoos.

Koos haum Txiv yog kev tuaj sib ntsib ib zaug ntawm ib hlis los ntawm cov African-American txiv neej uas yog leej txiv.

Menyuam lub Café

Kev pab dawb, muaj kev txhawb rau cov pub niam mis/pub mis ntawm hauv siab. Tuaj pab qhia tswv yim thiab sib txuas lus nrog rau lwm cov tsev neeg uas pub mis ntawm xub ntiag/hauv siab.

Cov Tsev Noj Qab Nyob Zoo

Txoj kev pab los ntawm lub zej zog no ua kom koj lub tsev muaj kev nyob tau zoo rau koj thiab koj tsev neeg. Muaj cov nyiaj pab los tshem cov txhuas tsis zoo thiab ua kom lub tsev nyab xeeb. Cov kws kawm tawm txog tswj chaw nyob kom zoo kuj pab tau koj tsev neeg — thov cov neeg zov menyuam — mus soj ntsuam seb puas muaj cov txhuas tsis zoo thiab kho kom cov chaw nyob tsis txhob muaj txhuas.

Kuj muaj kev pab rau cov tsev neeg uas muaj cov menyuam uas muaj tus mob asthma. Tus kws pab tu neeg thiab cov kws kawm tawm txog tsim cov chaw kom zoo nyob kuj tuaj kuaj tau tim koj lub tsev, tswj thiab ua kom tsis txhob tsim kom muaj tus mob asthma hauv lub tsev. Cov khoom kuaj rau radon, cov pa roj uas tsis tsw yog hov tsim tus kab mob cancer tshaj plaws hauv lub ntsws, thiab kuj muaj yam raug nqi li ntawm $2.

Back to tab navigation. End of tab content.