Tsoom neeg kev nyab xeeb thiab kev cai lij choj

  • Thaum muaj kev kub ntxhov, hu 911.
  • Yog tsis muaj kev kub ntxhov, hu 651-767-0640.

Yog tias koj tsis paub zoo, hu 911.

Chaw Hu Thaum Muaj Kev Kub Ntxhov

Ramsey County Chaw Hu Thaum Muaj Kev Kub Ntxhov yog lub xeev chaw teb xov tooj loj tshaj rau kev hu txog tub ceev xwm thiab hu txog kev tua hluav taws thoob plaws Ramsey County thiab teb ze li ntawm 1 lab tsab xov tooj txhua lub xyoo.

Txais kev ceeb toom txog yam kub ntxhov

Cuv npe kom tau txais kev ceeb toom txog kev kub ntxhov hauv zos yam ntaus ntawv, sau email, los yog hu xov tooj ntawm tes rau ib qhov chaw los yog ntau lwm qhov chaw– xws li hauv tsev los yog tom hauj lwm.

Rau npe kom tau txais cov lus ceeb toom thaum muaj xwm txheej kub ceev

Kev Rau Txim Hauv Zej Zog

Ramsey County Kev Rau Txim Hauv Zej Zog khiav dej num los tsim txoj kev nyab xeeb thiab noj qab nyob zoo rau cov zej zog los ntawm txoj kev txwv los txhawb txoj kev hloov thiab kev lav phij xaub.

Ramsey County cov neeg ua hauj lwm saib xyuas kev ruaj ntseg, tswj, qhia thiab qhia txoj kev xyaum ua neej rau cov neeg mag kaw thiab cov neeg tau ua txhaum hauv ntau lub tuam tsev, nrog rau:

Zej Zog Tus Kws Lij Choj Lub Hoob Kas

Ramsey County Kws Lij Choj Lub Hoob Kas muaj kev pab rau cov pej xeem nyob hauv Ramsey County yam nrhiav kev ncaj ncees thiab kev nyab xeeb rau pej xeem, tiv thaiv cov pab tsis tau lawv tus kheej, muaj kev cai lij choj zoo thiab muaj kev coj zoo kom tau txoj kev zoo rau peb lub zej zog.

Sawv cev rau cov neeg raug tsim txom

Thaum tsub txim rau txoj kev yuam cai, peb cov neeg sawv cev ua hauj lwm nrog cov neeg raug tsim txom thiab cov tim khawv los txhawb, kev pab thiab cov xov tseem ceeb tag nrho ntawm cov txheej txeem hauv tsev hais plaub thiab kom cov neeg raug tsim txom paub txog lawv txoj cai.

Kev Mus Kawm Ntawv Muaj Nqis

Cov tub/ntxhais kawm ntawv uas pheej tsis mus kawm ntawv yuav poob qab kev kawm, txwv lawv txoj kev xaiv kom lub neej zoo mus rau yav tom ntej. Peb ua hauj lwm nrog cov menyuam thiab cov tsev neeg kom muaj kev nkag siab txog seb vim li cas lawv pheej tsis mus kawm ntawv thiab tshem cov kev thaiv ntawd kom lawv thiaj kawm tau ntawv thiab kom lub neej zoo.

Tub Ceev Xwm Lub Hoob Kas

Ramsey County Tub Ceev Xwm Lub Hoob Kas muaj ntau txoj kev pab los ntawm kev ua kom raws cai thiab kev nyab xeeb rau pej xeem. Cov no muaj xws li saib xyuas, tshawb fawb, cov dej ntws thiab kev pab rau lub zej zog nyob hauv Ramsey County thiaj tswj lub tuam tsev kaw neeg-Adult Detention Center (tsev kaw neeg). Lub chaw no kuj muaj kev pab rau pej xeem kom nyab xeeb (xws li pawg tub ceev xwm SWAT) thiab pab kom muaj kev ruaj ntseg rau lub tsev hais plaub.

Tus Ceev Xwm Lub Hoob Kas kuj muaj ntawv cog lus los tswj ceev xwm rau Arden Hills, Falcon Heights, Little Canada, North Oaks, Shoreview, Vadnais Heights thiab White Bear Township.

Chaw Kaw Neeg-Adult Detention Center (Tsev Kaw Neeg)

Chaw Kaw Neeg-Adult Detention Center yog muaj 500-lub txaj ceev ua ntej mus hais plaub yam muaj kev nyab xeeb thiab kev ruaj ntseg pab rau cov tib neeg tom qab lawv raug ntes txog thaum lawv mus hais plaub tag. Lub tuam tsev kuj tuav cov neeg uas yuam cai thaum muaj kev raug saib xyuas los yog ntawm hauv tsev kawv neeg los nyob rau saib xyuas.

Cov sij hawm ua hauj lwm, cov lus qhia mus nrhiav qhov chaw thiab lwm yam ntxiv