Hauj Lwm thiab kev ua hauj lwm pub dawb

Contact us

Mus ua txoj hauj lwm pab pej xeem!

Muaj Hauj Lwm

Peb muaj cov hauj lwm ua ib hnub los yog ib nrab hnub, txog sij hawm mam ua, ua ib ntus thiab muaj ntawv sib cog lus ua hauj lwm ntawm ntau txoj hauj lwm. Peb kuj them nyiaj zoo xib xws thiab thov caw txhua tus neeg xa ntawv tuaj (koj tsis tas yuav nyob hauv lub zej zog es thiaj li xa tau ntawv tuaj). Mus saib peb lub vej xaij kom pom seb txoj hauj lwm twg qhib, kawm kom paub txog txoj hauj lwm thiab cov txiaj ntsim, los yog cuv npe kom tau txais kev coob toom txog muaj hauj lwm yam sau email tuaj qhia.

Muaj Hauj Lwm

Pab dawb

Tsim kom paub, kawm kom paub xaiv hauj lwm, thiab ntsib phooj ywg tshiab thiab mus cuag neeg tshiab los ntawm kev tuaj ua hauj lwm pub dawb rau Ramsey County. Peb cov neeg pab ua hauj lwm pub dawb pub txog kaum tawm phav teev los txhawb peb cov zej zog. Pab xws li teeb khoom tom chaw saib ntawv mus rau pab pej xeem hauv peb cov koos haum, muaj ntau txoj hauj lwm.

Pab dawb