Kev tsheb thiab tsheb thauj mus los

Contact us

Ramsey County Public Works muaj kev lav phij xaub los tu thiab kho cov kev thiab choj muaj ntev li ntawm 300 miles. Lub tuam tsev kuj muaj kev lav phij xaub los tu cov kev taug, cov signals, cov kev caij tsheb kauj vab, tswj cov dej nag thiab lwm yam txog peb lub zej zog cov kev taug mus los. Koj kuj qhia tuaj txog cov qhov nyob hauv kev, cov khoom poob los yog lwm yam muaj kev phom sij ntawm Ramsey County cov kev tsav tsheb rau ntawm ramseycounty.us/Potholes.

Caij tsheb ciav hlau, Caij tsheb kauj vab thiab Taug kev

Ntxiv rau txoj kev siv ua si, lub zej zog txoj kev ciav hlau muaj kev mus sib txuas nrog rau cov kev caij tsheb kauj vab thiab cov kev taug. Ramsey County’s Union Depot yog khiav dej num tas mus li thauj neeg mus los nyob hauv METRO Green Line kev ciav hlau, ntau txoj hauv zos, ntau qhov chaw thiab muaj cov kev rau cov tsheb npav siv, thiab Amtrak mus rau nram Chicago thiab Seattle. Muaj chaw nres tsheb, chaw xauj tsheb, koom tsheb thiab tsheb kauj vab thiab kev taug los sib tshuam kuj muaj thiab. Mus saib UnionDepot.org kom paub tshaj no ntxiv.

Lub zej zog kuj koom siab los npaj txhim kho thiab tsim cov kev ciav hlau mus rau yav tom ntej. Kev npaj txhim kho txoj kev muaj kev pab zoo nyob rau ntu ntawm Union Depot thiab ob peb qhov chaw, nrog rau Minneapolis - St. Paul International Airport/Mall of America Thiab sab hnub tuaj thiab sab qaum teb mus rau sab hnub tuaj ntawm Nroog Ntxaib ntug zos.