Tsev saib ntawv

Contact us

Muaj ntau tshaj li ntawm 1.5 lab tus neeg tuaj siv Ramsey County xya lub chaw saib ntawv txhua lub xyoo twg. Ib lub chaw saib ntawv mas nyias muaj nyias cov ntaub ntawv khaws uas tshwj xeeb, muaj cov computer pub rau pej xeem siv, muaj kev pab, cov hoob kawm thiab koob tsheej rau txhua leej txhua tus. Mus saib rclreads.org kom tau cov sij hawm qhib ntawm cov chaw thiab tas nrho cov xwm txheej teem tseg rau lub xyoos.

  • Maplewood
  • Mounds View
  • New Brighton
  • North St. Paul
  • Roseville
  • Shoreview
  • White Bear Lake

Koj daim npav qiv ntawv ntawm Ramsey County Chaw Saib Ntawv mas yeej siv tau ntawm txhua lub chaw saib ntawv qhib pub rau pej xeem hauv nroog loj no, nrog rau Saint Paul Public Library.

Chaw Saib Ntawv Kev Cai Lij Choj

Ramsey County Chaw Saiv Ntawv Kev Cai Lij Choj, nyob hauv Saint Paul City Hall - Ramsey County Courthouse, muaj kev pab dawb rau cov pej xeem txog cov ntaub ntawv thiab lwm cov kev pab.