Qabeenyota daldalaa

Baga gara weebsaayitii odeeffannoo Ramsii Kaawuntii kan afaan Ingilizii nagayaan dhuftan.

Fuulonni kanaa gad jiran ogeessaan gara afaan Oromootti hiikkaman garuu gara fuulota odeeffannoo sagantaa afaan Oromootti caalmatti gadi-fageenyaan jiraniitti si geessuu mala. Fuula hiikkoo afaanii kamuu argachuudhaf, Hiikkoo afaanii kan Guugilii yookaan Kan Namoota afaan kiikanii fayyadamuun ni danda’ama.

Nuti yeroo hunda qabiyyee dabalataa gara afaan oromootti hiikuudhaaf hojjechaa jirra.

 

Ramsii kaawuntiin tajaajila hiika afaanii(Turjumaana) bilbilaan afaanota 170 tahaniin ni kenna. Tajaajila kana argachuuf lakkoofsa bilbilaa 651-266-8500 irratti bilbili.

 

Keessumeessitoonni hojjattoota iddoo kamuu jiranii fi warreen afaan siif hiikan waliin wal si qunnamsiisuun si gargaaru.

 

Tajaajilootaa fi sagantaalee

 

Wantoota eegumsaaf barbaachisoo tahaniifi kan miidhaa qaban,

 

Deeggersaa fi Gargaarsa

 

Fayyaa fi wal'aansa fayyaa

 

Filannoo fi Filannoo

 

Tilmaama Qabeenyaa fi Gibiraa

 

Tajaajila Wantoota deebifnee jijjiiruun itti fayyadamnuu(recycling) fi balfaa hujii akka eegalu gochuu.

 

Dandilee fi geejjiba

 

Laayibararii kutaa Bulchiinsa Ramsii kaawuntii

 

Paarkiwwanii fi Bashannana

 

Nageenya ummataa fi seera

 

Hojiilee tola ooltummaa fi carraawwan

 

Waa’ee Bulchiinsa Ramsii kaawuntii

 

Wiirtuwwan Tajaajilaa kan Ramsii kaawuntii jiraattotaa fi tajaajilawwan gara garaa bulchinsicha keessatti argaman kan wal qunnamsiisu yoo tahu isaan keessaa deggersa qaamaan deemuun fuulaf fuulatti kennamu, beellama qabachuun iddoolee buufata(mana) kompitaraatti deeggarsa kennamuu fi sanduuqaawwan dokumantii keessa kaayan qopheessuun deeggarsa kennamuus kan of keessaa qabuudha.