Qabeenyota daldalaa

Nu Wajjin Walii-galaa

Bulchiinsi Raamsee waggaa waggaadhaan tajaajilaa fi meeshaalee garaa garaa miliyeenaan lakkaa’amu karaa daldaala hundumaaf carraa dorgommii sirrii, gatii madaalawaa uumutiin ni argata. Daldaaltonni kutannoo nuti carraa walqitaa, heddummina (diversity) and hammachuu keenya qooddattan ni barbaanna.

Odeeffannoo walqunnamtii

Qabeenyota daldalaa

RamseyCountyMeansBusiness.com - Qaamoleen abbootii qabeenya fi intarpiruunarootaaf waanta barbaachisaa ta’e bakka tokkotti dhiyeeessan Bulchiinsa Raamsee waliin hidhata isaanii bal’isuu barbaadu. Dhiyeessiin marsaa intarneetii kun daldaalwaan jiraniif I gara fuulduraatti uumamamanii fi carraalee mandara, naanno fi sadarkaa biyyatti jiran walitti fida.