Gargaarsa fi deeggarsa

Deggersaa fi Gargaarsa - nyaata, kiraa, kunuunsa daa'imaa

Tasgabbii Mana Jireenyaa

Daa'immanii fi maatilee

Fayyaa sammuu

Gargaarsa Hojii

Tajaajila Namoota waraana keessatti hirmaachuun dirqama bahaniif kennamu.