Wantoota deebisanii jijjiiruun itti fayyadamuun danda’amuu fi Balfa

Contact us

Ramsii kaawuntiin jiraattotaa fi daldaltootaaf haala salphaa tahuun wantoota deebisanii jijjiiruun itti fayyadamuun danda’amuu fi balfa tahan gatuu irratti michoowwan hawaasaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjata. Balfaa fi kosii adda addaa mooraa keessaa walitti qabame iddoo balfi itti gatamu keeysa kaahuun yakka. 

Jiraattonni balfa yokiin kosii mooraa keessaa, qoricha, balfa balaafamaa mana keessaabaafaman, haftee nyaataa fi wantoota orgaanikiigara toora iddoo mijjataa wanneen kana ittigatuuf kaawuntiidhaan qophaawan keessaa kanisaanitti dhihaatu geessuun naannoo keenya eeguu danda’u.

 • Iddoowwan balfaa fi kosiin mooraa keessaa
  funaanaman itti gataman torba
 • Giddugala Irra Deebiin Omishicha sana
  fayyadamuu(Product Reuse Center)
 • Kilinikoota Fix-It jedhaman.
 • Bakka(toora) balfi balaafamaan(summaawaan)
  mana keessaa waggaa guutuu walitti qabamu itti gatamu.
 • Haftee nyaataa walitti qabuu.
 • Sanduuqawwan wanneen qoricha tahan keessatti gataman.
 • Irra deebiin akka hojiirra oolu gochuu: 651-633-EASY (3279)