Filannoo fi Filachuu

Contact us

Bulchiinsi Raamsee Saint Pauliif, magaalota kan biroo 11 fi aanaalee mana baruumsaa afuriif filannoo to’achuudhaan biiroo filannoo guddaa Minesootaa keessatti argamu to’ata.

Galmee fi bakka buufataaleen filannoo itti argamu dabalatee deeggarsa filannnoodhaan wal qabatuf biiroo qunnamaa.

Abbootii Murtii Filannoo

Abbootiin murtii filannoo, filannoo marsaa jalqabaa, filannoo walii gala fi waktii filannoo dursaatiif buufataalee filannoo naannoo ni to’atu. Filannoon karaa sirrii ta’een akka to’atamu deeggarsa gochuu, qarshii argachuu fi ollaa keessaniin wal qunnamuu ni dandeessu.

Filachuudhaaf galmaa’aa!

Karaa marsaa intarneetaa mnvotes.org tiin namoonni filachuudhaf ulaagaa guutan galmaa’uu yookin galmee isaanii teessoo haaraa irratti haaromsuu ni danda’u.